Дружеството Софарма АД отчете печалба в размер на 24 589 хил. лв. в консолидирания си отчет за второто тримесечие на 2012г.

Общите приходи са в размер на 352 418 хил. лв. което е повишение от 9.71 % спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 9.00 % до 324667 хил. лв.

Нетните приходи от продажби в края на юни са в размер на 348 195 хил.лв. и представляват 98.80 % от общите приходи. Спрямо предходния период те се увеличават с 9.64 %.

Формираната печалба на акция към второто тримесечие (на осреднена годишна база) е 0.31 лв.

Собственият капитал към полугодието е в размер 334 730 хил. лв., като спрямо същия период на 2011г. година се е увеличил с 10.22%.

В неконсолидирания отчет на дружеството след вторите три месеца на 2012г. бе декларирана печалба в размер на 24920 хил. лв.