"Първа инвестиционна банка" продължава да води политика, фокусирана към заздравяване на капиталовата позиция и намаляване на риска. Според официалното съобщение на банката през третото тримесечие на годината тя е прегледала обстойно кредитния си портфейл за съответствие между методологията на ЕЦБ (използвана при цялостната оценка на активите) и Международните Стандарти за Финансово Отчитане (задължителни за прилагане при изготвяне на финансовите отчети от банките).

"В резултат на това към края на месец септември 2019 г. са начислени допълнителни разходи за обезценки (провизии) от 66 млн. лв. спрямо юни 2019 г. По този начин банката отразява счетоводно в текущата си дейност по-консервативния подход към оценката на кредитния риск след извършения преглед на качеството на активите", пише в съобщението на банката.

Мерките са естествено продължение на политиката за запълване на празнината в капиталовите буфери на банката, които, приключилият през юли стрес-тест, проведен от ЕЦБ, показа, че ПИБ ще има при негативен сценарий. Тогава заключението на ЕЦБ бе, че при негативен сценарий финансовата институция се нуждае от допълнителен капиталов буфер от 262.9 млн. евро, като тези изчисления бяха базирани на финансовите показатели на банката към края на 2018-а. Още тогава ПИБ съобщи, че към 30 юни 2019-а е осигурила 130 млн. евро за въпросния капиталов буфер, а останалата част ще бъде бъдат осигурени от печалбата и мерки по намаляване на кредитния риск до края на годината, което явно се случва.

Към края на септември тази година "Първа инвестиционна банка" покрива всички регулаторни капиталови изисквания със съотношения за обща капиталова адекватност от 18.01% и Базов собствен капитал от първи ред от 15.07%.

След заделените допълнителни провизии към края на септември 2019 г. нетната печалба на Първа инвестиционна банка е 64.7 млн. лв. и отчита ръст от 4.15% (+2.5 млн. лв.) спрямо деветмесечието на 2018 г. Активите на банката са в размер на 9.626 млн. лв., като нарастват с 389 млн. лв. спрямо декември 2018 г. От началото на годината новоотпуснатите кредити от банката са в размер на 345 млн.лв., което представлява ръст от 6.24%.

ПИБ отбелязва значителни ръстове в кредитирането към населението от 12.95% и ръст от 10.33% в кредитирането на малки и средни предприятия (с приходи от дейността до 15 млн. лв.). Този сектор се смята за по-малко рисков от корпоративните заеми от гледна точка на проблемни кредити, като в същото време осигурява висока доходност за банката.

При сегашните икономически релности за Брутен вътрешен продукт движен почти изцяло от потреблението, акцентът върху ритейл банкирането е напълно естествен и дори единствено правилният. Силната конкуренция, високият риск, тежките регулаторни правила и практики и ниската доходност в корпоративния сегмент на банкирането го правят доста проблематичен за банкова експанзия. И тази ситуация не е от днеска. Може би за това още в началото на 2018 г.

"Първа инвестиционна банка" обяви новата си стратегия с фокус върху кредитирането на МСП (с приходи от дейността до 15 млн. лв. годишно) и ритейл сегмента. Според ПИБ резултатите показват, че това е било крачка в правилната посока и за последните 21 месеца ръстовете в съответните портфейли са над 35%. Спестяванията на граждани и фирми също отбелязват ръст от 380 млн. лв. от началото на годината, а от прилагането на новата стратегия, ръстът е над 1 млрд. лв. Приходите от банкови операции възлизат на 267 млн. лв., а печалбата преди обезценка е в размер на 162 млн. лв.