Обемът на кредитите над 1 милион лева е намалял само за месец с 46.9%, сочат последните данни на Българската народна банка (БНБ) към края на септември. В края на деветия месец от годината размерът им е възлизал на 385.8 милиона лева. А през август сумата им е била 727 милиона лева. 

Важно е да отбележим, че тези числа се отнасят за обемите нов бизнес по кредити, различни от овърдрафт, на резидентни фирми в евро. Новият бизнес се състои от новите за банковата система договори за кредити, сключени през даден календарен месец, както и от предоговорените през същия период кредити (включително кредити за рефинансиране). В този смисъл измененията на обема на новия бизнес могат да се дължат на фактори с цикличен характер, на събития с инцидентен характер, както и на тенденции.

"Обичайно през месеците юли и август икономическата активност, свързана с договаряне и предоговаряне на кредити на нефинансови предприятия, е по-висока от тази през септември", обясниха за money.bg експертите от БНБ.  

От Централната банка посочиха, че през август 2022 г. са договорени няколко големи по размер кредита, които могат да се определят като събития с инцидентен характер и еднократен ефект.

Лихвите по бизнес кредитите потеглиха рязко нагоре

Както money.bg писа, позовавайки се на данните на БНБ - през септември има сериозно увеличение на лихвените равнища по всички видове, отчитани от статистиката на Централната ни банка, заеми за фирми.

Лихвите по бизнес кредитите потеглиха рязко нагоре

Лихвите по бизнес кредитите потеглиха рязко нагоре

Ефект от политиката на Европейската централна банка?

"През септември 2022 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0.17 пр. п. до 3.04%, а по тези над 1 млн. евро - с 0.28 пр. п. до 2.50%. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, нараства с 0.83 пр. п. до 3.49%, а по кредитите над 1 млн. евро - с 1.07 пр. п. до 3.14%. През септември 2022 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове се повишава с 0.07 пр. п. до 2.40%, а по овърдрафта в евро - с 0.32 пр. п. до 2.25%", пише в съобщението на БНБ.

Ефектът от политиката на Европейската централна банка за покачване на лихвените равнища е ясно изразен при сравняване на данните за ръста на лихвите по бизнес заемите в левове и в евро. Вижда се, че при левовите кредити ръста е по-слаб от тези в евро, където на месечна база за еврозаемите до 1 млн. евро лихвения ръст с 0.83 процентни пункта до 3.49% , формира над 31% увеличение на лихвата, а при еврозаемите над 1 млн. евро лихвения ръст от 1.07 пр. п. до 3.14% формира повишаване от близо 35% на лихвата.

При левовите заеми за бизнеса тези повишения са в пъти по-малки - 6% и близо 13% съответно. Причината е че при бизнес кредитите няма законова регулация при формирането на лихвата и това дава възможност на банките бързо да пренасят лихвените изменения към заемите за фирми. Още по-бързо това става когато заемите не са в левове, а в евро, защото привързването на лихвите по тях към Европейския междубанков лихвен процент (ЮРИБОР) довежда преноса на лихвената политика на ЕЦБ към тези заеми почти до автоматизъм (с лаг до следващото лихвено плащане).

БНБ: Лихвите по кредити и депозити ще се повишат "значително" още в края на годината

БНБ: Лихвите по кредити и депозити ще се повишат "значително" още в края на годината

Режимът на паричен съвет в България предполага сравнително бързо предаване на паричната политика на ЕЦБ към монетарните условия в страната