В Агенция „Пътна инфраструктура" беше отворено ценовото предложение на участника в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на оценителски доклади от независим оценител, определящи равностойното парично обезщетение за имоти и части от имоти - собственост на физически и юридически лица при принудително отчуждаване за изграждане на инфраструктурни обекти с инвеститор Агенция „Пътна инфраструктура".

Ценовото предложение на „ХЕМУС КОНСУЛТ" ЕООД е:

• за поземлени имоти земеделски фонд без трайни насаждения - 35 лв. без ДДС единична цена за всеки обект поотделно;
• за поземлени имоти земеделски фонд с трайни насаждения - 38 лв. без ДДС единична цена за всеки обект поотделно;
• за урбанизирана територия - 35 лв. без ДДС единична цена за всеки обект поотделно;
• за поземлени имоти в горски територии - 35 лв. без ДДС единична цена за всеки обект поотделно.