Публикуваната днес информация на БНБ за годишните резултати на дружествата специализирани в кредитиране показва ясно изразено трайно покачване на проблемните им вземания. За една година те са се увеличили с 57.9% като в началото на 2020-а са били 188.47 млн. лева, а в края й са достигнали 287.47 млн. лева. При това този ръст драстично изпреварва ръста на кредитите и видимо увеличава дела на необслужваните заеми в общия размер на портфейла на дружествата специализирани в кредитиране. Впрочем те още са познати като фирми за бързи кредити и като лихвари, въпреки, че последното название не е съвсем коректно към сектора като цяло.

Причината е че една голяма част от този бизнес - около 36% , се контролира от "УниКредит Лични финанси", което е дъщерно на "УниКредит Булбанк". На бизнеса, който развива това дружество до голяма степен се дължи преобладаващия дял, който заемите над 5 години имат в общия портфейл на сектора. Освен това, заемите отпускани от "УниКредит Лични финанси" се отпускат при годишен процент на разходите от 8.5 - 9.5%, а не при 30 - 40% както е при много други фирми от сектора и в този смисъл предоставянето на тези кредити трудно могат да се нарекат лихварски бизнес. Въобще присъствието на "УниКредит Лични Финанси" на този пазар много силно изкривява данните за него и то в положителна посока, което трябва да се има предвид при анализа на данните.

Общия размер на кредитите в този сектор за една година се е увеличил от 2.9 млрд. лева на 3.07 млрд. лева или с над 5.86% като трябва да се има предвид, че по голямата част от този ръст е направен през първото тримесечие на 2020-а - т.е. преди разразяването на COVID кризата. Обратно на това необслужваните кредити на сектора са започнали да се увеличават от края на първото тримесечие и е ясно, че голяма част от този ръст е свързан с пандемията. Така или иначе дела на тези необслужвани кредити в общия портфейл на сектора в началото на 2020- е бил 6.51%, а в края на годината вече е 9.68% като по тези негативни резултати сектора се доближава до нивата от средата на 2018-а.

Запазването на подобни високи темпове на нарастване на необслужваните кредити в този сектор може да се превърне в голям проблем не само за фирмите в него, но и да създаде сериозно обществено напрежение, както вече на няколко пъти се е случвало. Причината е че голяма част от длъжниците на такива фирми за заеми са хора, а и търговски дружества, чиито доходи като размер и произход ги правят негодни за банкови заеми. Тяхното финансово състояние по правило е нестабилно и редовните им доходи са много ниски и едно продължаващо влошавани би изпарило сериозни групи пред неприятната перспектива да се срещнат лице в лице със съдия изпълнителите.