291.5% е увеличението на кредитите над 1 милиона лева, изтеглени от домакинства, еднолични търговци и нетърговски организации за второто тримесечие на годината спрямо същия период на миналата година. Това сочат данните на Българска народна банка (БНБ), публикувани днес. Общият им брой за трите месеца до юли е 321 спрямо 82 през 2016 г. Силен е и ръстът спрямо първото тримесечие на настоящата година - 39.6%.

По данни на банките сумата за тримесечието възлиза на малко над 497 милиона лева, което е увеличение от 227.9% спрямо същия период на миналата година.

98.5% е увеличението на изтеглените заеми на стойност между 500 000 и 1 милиона лева, а най-силно намаляват кредитите за суми между 1 000 и 2 500 лева, където спадът е от 12.9%.

Любопитен е ръстът на кредитите за до 1 000 лева, изтеглени от нефинансови предприятия - 20.8% за тримесечието спрямо предходното, или общо 52 164 кредита на абсолютна стойност малко над 8 милиона лева.

Обобщената информация за кредитите сочи, че на годишна база броят на заемите на домакинства и НТООД се е увеличил с 0.5%, а абсолютната стойност се е повишила с 6%. При нефинансовите предприятия има увеличение от 9.3% на броя на кредитите и 2% на средствата. Общо изтеглените средства надвишават 50 милиарда лева.

При депозитите се вижда тенденция на окрупняване. Общият брой на влоговете е намалял с 3.5% на годишна база, а стойността им се е покачила с 6.9% до 65.4 милиарда лева.

Домакинствата, НТООД и едноличните търговци увеличават най-много депозитите на стойност между 200 000 и 500 000 лева - с 13.6%, като през тримесечието общият им брой достига 7 532 на стойност малко над 2 млрд. лв.

Сериозен ръст на годишна база има и при влоговете над 500 000 лева - 10.9%, макар спрямо предходното тримесечие да се забелязва спад от 2.5%.

Най-голяма част от депозитите са на стойност между 50 и 100 хил. лв. - общо 7.2 милиона, следвани от тези между 10 и 20 хил. лв. (7 милиона) и тези до 1 000 лева - 6.5 милиона влога. Най-малките вложения обаче намаляват като абсолютен брой с 0.9% спрямо предхотното тримесечие и с 6.7% на годишна база.

При нефинансовите предприятия тенденцията е сходна. Спрямо второто тримесечие на 2016 г. влоговете над 1 милиона лева се увеличават с 10%, тези между 500 000 и 1 млн. лв. с 9.8%, а тези между 200 000 лв. и половин милион - с 11.8%.