Втори заем от Европейския съюз по програмата "SURE" иска да вземе българското правителство. За целта в Народното събрание вече е внесен проектозакон за ратификация на този кредит. В мотивите към него се обяснява, че необходимостта от сключване на споразумението за заем произтича от отправеното на 23 юни 2022 г. официално искане от страна на Република България за допълнителна финансова помощ по линия на Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) вследствие на избухването на COVID-19. Новият заем в размер на 460 170 000 евро, поискан от страната ни, е за покриване на бюджетни разходи във връзка с преодоляване на социално-икономическите последици за работниците и самостоятелно заетите лица от избухването на COVID-19, и по-специално разходите вследствие на удължаване на мярката за компенсации на работодателите.

В мотивите към искането за ратификация е пояснено, че според Решение за изпълнение на ЕС за предоставяне на временна подкрепа на Република България съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19 Европейският съюз отпуска на България заем с общ максимален размер 971 170 000 евро. Към момента Европейският съюз е отпуснал на България заем в размер на 511 000 000 евро. С настоящото Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1633 на Съвета от 20 септември 2022 г. се отпуска втори заем в размер на 460 170 000 евро за допълване на националните усилия за преодоляване въздействието от избухването на пандемията и на социално-икономическите й последици за работниците и самостоятелно заетите лица. Съгласно решението максималният среден срок до падежа на заема е 15 години. Срокът на разполагаемост на предоставената финансова помощ е 39 месеца считано от първия ден след датата, на която решението поражда действие.

От правителството посочват, че по отчетни данни на Националния осигурителен институт към 25 август 2022 г. по т. нар. мярка 60/40 (Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. и Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. с всички последващи изменения и допълнения) са изразходвани средства в размер на 1 990 242 659 лв. С изразходвания финансов ресурс е запазена заетостта на 341 877 работници и служители по време и след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка, наети при 13 677 работодатели. Действието на мярката приключи на 30 юни 2022 г. с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2022 г.