При управлението на процесите по планиране, извършване и отчитане на на бюджетните си разходи за 2018-а БНБ е спазила всички изисквания на нормативните документи и вътршните правила. Същото важи и при проведените през 2018-а от Централната банка процедури за възлагане на обществени поръчки. Това са заключенията на извършения от Сметната палата одит на бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 година.

Според одита извършените и отчетени разходи по Раздел I "Разходи за издръжка на БНБ" са 88 169 хил. лв. при планирани 102 936 хил. лева - постигнато изпълнение от 85.7 на сто.

По Раздел II "Инвестиционна програма" от бюджета на БНБ извършените разходи са 7 959 хил. лв. при планирани 24 550 хил. лв. - постигнато изпълнение от 32.4 на сто. От тези данни на доклада става ясно, че през 2018-а БНБ е спестила общо 31.36 млн. лева

"Част от средствата по разходните показатели не са усвоени поради това, че не е възникнала необходимост от извършване на съответния разход във връзка с обществени поръчки, нестартирали или неприключили през 2018 г., прекратяване на процедури, отложени разходи за следващ отчетен период и други причини, посочени в отчета за изпълнението на бюджета на БНБ към 31.12.2018 г. При извършените тестове с двойна цел за законосъобразност и документална обоснованост на разходите, отчетени по проверените разходни показатели, е установено съответствие с правната рамка и вътрешните актове в БНБ", констатира в доклада си Сметната палата.

При одита е установено, че направените от Централната банка разходи, свързани с издръжката на паричното обращение, отчетени към 31.12.2018 г., са на стойност 24 825 хил. лв., или 91.3 на сто от предвидените в бюджета на БНБ. С най-съществен дял са разходите за производство на нови монети - 16 032 хил. лв. (в т.ч. за разменни монети - 14 407 хил. лв. и за юбилейни и възпоменателни монети - 1 625 хил. лв.), разходите за производство на нови банкноти - 8 215 хил. лв., и разходите за консумативи, свързани с обработката на банкноти и монети - 169 хил. лева.

"Неизразходваните към 31.12.2018 г. средства по показателя в размер на 2 370 хил. лв., се дължат на: неизпълнен тираж за банкноти, вследствие на забава на доставка на банкнотна хартия; постигнати по-ниски цени при провеждане на обществена поръчка за доставка на консумативи, свързани с обработка на банкноти и монети; невъзникнала необходимост от извършване на разходи във връзка с обработката на ценни пратки с банкноти и монети; помалко случаи на повреди и аварии в оборудването, използвано в касовата дейност; непроведен допълнителен конкурс за монети, извън монетната програма; използвани помалко средства за публикации и реклама в медиите, във връзка с конкурсите за възпоменателни монети, и др.", пише в доклада на Сметната палата.

Отчетените разходи за материали, услуги и амортизация са на обща стойност 28 386 хил. лв., или 76 на сто от планираните в бюджета за 2018-а. Разходите за материали възлизат на 940 хил. лв. и представляват 77.4 на сто от планираните. Формирани са от разходи за: горива и резервни части за транспорта - 279 хил. лв.; за канцеларски материали - 235 хил. лв.; за материали за хигиена - 160 хил. лв.; материални запаси - 193 хил. лв., резервни части за ремонт на дълготрайни активи - 52 хил. лв., и разходи за други материали.

Средствата похарчени за външни услуги са 16 706 хил. лв., или 76.6 на сто от планираните 21 819 хил. лв. в утвърдения годишен бюджет. С най-голям дял в това перо са разходите за: абонаментни такси за поддръжка на софтуерни продукти - 3 668 хил. лв.; за охрана по договори с МВР и други - 2 789 хил. лв.; за абонаментно поддържане на техника - 1 911 хил. лв.; за данъци и такси - 1 326 хил. лв.; за ремонт на основни сгради - 1 325 хил. лв.; за абонаментни такси за Bloomberg, Reuters и други системи - 1 121 хил. лв., и за ползване на задължителни модули в TARGET-2 - 1 030 хил. лв. В обхвата на разходите за външни услуги са включени и разходи за: електроенергия - 795 хил. лв., пощенски, телефонни и телексни услуги - 572 хил. лв.; абонаментни такси за "Борика" АД - 532 хил. лв.; топлинна енергия и вода - 246 хил. лв.; външни услуги за автомобилите (ремонтни работи и др.) - 235 хил. лв.; съдебни дела и други правни услуги - 215 хил. лв.; консултантски услуги - 213 хил. лв.; наеми на паркоместа и др. - 126 хил. лв.; банкова и икономическа периодика и преводи на икономически издания - 108 хил. лв.; охрана на труда и специализирано работно облекло - 147 хил. лв.; застраховка на сградите и имуществото на БНБ - 101 хил. лв.; одит от международна одиторска компания - 104 хил. лв.; ремонт на машини, съоръжения и други - 79 хил. лв.; профилактични медицински прегледи - 47 хил. лв.; обяви и реклами - 16 хил. лв. и др.

"Неизразходваните средства по показателя са в размер на 5 113 хил. лв., като основните причини за това са свързани с: неприключили през отчетния период обществени поръчки за абонаментна поддръжка на програмни продукти и в резултат - подписване на договори след края на отчетния период; снижаване на разходите за абонаментни такси за Bloomberg, Reuters и др. системи, дължащо се на оптимизация на същите; неизползване на услуги във връзка с предоставяне на информация от рейтингови агенции; невъзникнала необходимост от извършване на непредвидени разходи за информационнни системи; оптимизация на мобилните комуникации и икономия на средства за пощенски услуги; неизразходвани средства, поради прехвърляне на етапи от изпълнението на анализ и оценка на ИТ инфраструктурата на БНБ за следващата отчетна година; невъзникнала необходимост от извършване на консултантски услуги по счетоводни, данъчни и др. законодателни аспекти, както и услуги, свързани с проект по въвеждане и внедряване в БНБ на нова версия на информационна система за управление на валутните резерви; неусвоени средства за профилактични прегледи, поради постигнати по-ниски цени на услугата при проведените процедури по обществени поръчки; неизразходвани средства за ремонт на машини, съоръжения и др., планирани за непредвидени и аварийни ремонти, каквито не са се случили, и др", се казва в одита на Сметната палата..

С най-висок процент на изпълнение са разходите за персонал. Към 31.12.2018 г.общия им размер е 29 303 хил. лв. - 99.1 на сто от утвърдените за 2018 г. разходи в размер на 29 563 хил. лв. В обхвата на разходния показател са включени: разходи за списъчен състав - средства за основни и допълнителни възнаграждения и осигурителни вноски на щатните служители на БНБ - 27 935 хил. лв.; за несписъчен състав - изплатените възнаграждения по граждански договори (за консултантски, правни и други услуги) - 169 хил. лв.; и разходите за начислени провизии за задължения към персонала (съгласно МСС 19) - 1 199 хил. лв. Отделно от това са разходите за социална дейност. Те възлизат на 2 251 хил. лв., което представлява изпълнение от 95.6 на сто от планираните в бюджета на БНБ средства за 2018 г. в размер на 2 355 хил. лв. Отчетените средства във връзка с изпълнението на социалната програма на БНБ, гласувана на Общото събрание на пълномощниците на служителите на банката, включват разходи за: социален и здравен статус, помощи и др. - 1 449 хил. лв.; доброволно пенсионно осигуряване - 599 хил. лв.; спортни дейности - 85 хил. лв.; издръжка на почивните бази на БНБ - 104 хил. лв.; медицинско обслужване - 14 хил. лв. 45 Изразходваните средства за други административни разходи към 31.12.2018 г. са на стойност 1 108 хил. лв., или 51.7 на сто от утвърдения бюджет по показателя за годината в размер на 2 142 хил. лв. Извършените разходи по показателя са свързани с: проведени обучения и специализации - 656 хил. лв.; служебни пътувания и командировки в чужбина, които не са свързани с участието на БНБ в Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и др. органи на Европейския съюз (ЕС) - 246 хил. лв.; представителни и протоколни разходи - 139 хил. лв.; служебни пътувания и командировки в страната - 66 хил. лв.; балансова стойност на предадени безвъзмездно, продадени и бракувани дълготрайни активи - до 1 хил. лв.

Дори и без да сме членове на Банковия съюз на ЕС участието на БНБ в Европейската система на централните банки и други органи на ЕС също има своята цена. По това перо направените през 2018-а разходи са на обща стойност 2 296 хил. лв., или 52.8 на сто от утвърдения бюджет. Средствата са изразходвани за: годишната вноска на БНБ в бюджета на Европейския банков орган (ЕБО) - 1 375 хил. лв.; командировки, свързани с участието на служители на БНБ в комитети и работни групи съм ЕСЦБ и други органи на ЕС -659 хил. лв.; обучения, участие в семинари и конференции - 29 хил. лв.; такси за наемане на линии и ползване на комуникации на Европейската централна банка (ЕЦБ) - 143 хил. лв.; разходи за поддръжка на лицензи - 18 хил. лв.; организиране и провеждане на работни срещи - 35 хил. лв. и др. За провеждане на неформално заседание на финансовите министри и управители на централните банки на ЕС, във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., са изразходвани 35 хил. лв. В доклада на Сметната палата се пососчва, че спестените по това перо средства са 2 052 хил. лв. основно поради: забава от страна на ЕЦБ в предоставянето на информация за дължими такси във връзка с използваната от БНБ информационна система CORENET; неизразходване на планирани допълнителни средства във връзка с участие в срещи, работни групи и заседания, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.; непредоставена предварителна програма за обученията и семинарите.