Ежегодното проучване на Стантън Чейс в България показва, че привличането на таланти и задържането на служители на ключовите позиции в компанията ще е основна цел за работодателите през 2016.

Въпреки, че 2015 бе белязана от някои сътресения като политическа и икономическа нестабилност в Гърция и миграцията на бежанци в Европа, топ мениджърите в България признават, че са оптимистично настроени за икономическа ситуация в страната ни през 2016. Голяма част споделят, че бизнесът им през 2015 е отбелязал ръст (36% говорят за значителен ръст, а 41% за лек такъв) и голяма част (80%) не са били засегнати от икономическите усложнения в съседна Гърция.

Както показва проучването на компанията от предишни години, в основата на успешния бизнес през 2016 ще бъде поддържането на стабилен паричен поток (45% за отговорилите през 2015 и 59% за анкетираните мениджъри през 2014). Проучването обаче показва, че тази година за мениджърите в България основен фокус ще са служителите – задържането (41%) и привличането на таланти (51%).

Интересен е отговорът на въпроса и как намират тези нови и успешни таланти - топ мениджъри са склонни да идентифицират ключови служители за компанията си предимно чрез своята лична и професионална мрежа (63%), както и с препоръки и референции (62%). Голяма част се обръщат и към партньор за директен подбор (45%), професионални мрежи (42%) или обяви (40%).

„Вече 10 години работим на българския пазар и с интерес следим динамичните промени в изискванията към професионалистите, които клиентите ни искат да наемат. Наблюдава се тенденция компаниите все по-фокусирано и последователно да работят за задържане и развитие на служителите си, както и да им предоставят възможност за растеж.

Отделите „Човешки Ресурси“ са поставени пред предизвикателствата да са в крак с желанията за професионално развитие и личностно израстване на талантите си, както и да им осигурят среда, която да ги стимулира и мотивира. Един от основните приоритети през последните години на компаниите е да изграждат служителите на всички нива в организацията като лидери.”, споделя Дарина Пенева, Изпълнителен Директор на Стантън Чейс Интернешънъл България.

През 2014 г. 88% от участниците в проучването споделят техните компании са изправени пред трудности при намирането на квалифицирани кандидати за ключови позиции в своите организации. През 2015г. позициите в средния мениджмънт се оказват доста трудни за запълване (67%). След това се нареждат позиции на директорско ниво с 59%, както и експерти със специфични функции (58%). Топ мениджърите са най-трудни за привличане според почти половината от анкетираните(44%).

Забелязва се и висока лоялността към работодателите в отговорите на въпроса от колко време са с компанията, за която работят – 39% са между 6 и 10 години с техните работодатели, а друга една трета са били в една и

съща организация за срок до 5 години. Друга интересна тенденция, която се забелязва е, че малко повече от половината (55%) са променяли индустрията, в която работят .

Повече от половината от анкетираните се интересуват от промяна в краткосрочен или дългосрочен план. Въпреки това само 8% са активно търсещи, а 13% се чувстват удовлетворени и не търсят никаква промяна, което е ръст спрямо резултатите през 2014, когато само 7% от отговорилите, че не се интересуват от промяна.

Като важни фактори, които имат значение при вземантето на решение за промяна на настоящ работодател, се очертават носенето на отговорност без власт (39%) и липсата на самостоятелност при вземанен на решения (38%). За една трета от респондентите, реорганизации в компанията, които водят до промяна на ролята (34%) и липсата на химия с топ мениджмънта/ акционерите (32%), също допринасят за намаляване на мотивацията за работа.

Както през 2014, така и през 2015, самите мениджъри признават, че липсата на лидерски умения най-ясно личи в нивата на т.н. General Management с 35% (в сравнение през 2014 процентът е бил 47%). Стантън Чейс пита анкетираните, какви методи прилагат за личното си развитие.

По-голямата част от мениджърите разчитат на самостоятелно развитие и самообучение (76%). Въпреки това, повече от половината от тях също се възползват от различни видове обучения (58%) и развитие на лидерски умения (55%). Като нова тенденция се очертава и ползването на услуги на коуч (36%) и ментор (29%).

В края на 2015 над 150 висши мениджъри участват в проучването на Стантън Чейс. По-голямата част от тях са представители на сектора на потребителски стоки и услуги (20%), следвани от индустриалния (14%), представители на професионални услуги (14%) и технологичния сектор (11%), 9% са от фармацевтичния сектор, а други 6% от енергийния сектор и природните ресурси. Повече от половината запитани имат значителен опит - между 6 и от 15 години.