Охлаждане след жега - такова се оказва първото тримесечие на 2023 г. за строителния сектор в България. След като през 2022 г. в страната ни беше регистриран ръст на броя на издадените разрешителни за строеж (с 8,8% или 1 042 бр. на годишна база), както и на започнатите нови сгради (с 5% или 375 бр. на годишна база), още в началото на 2023 г. ситуацията вече се променя съществено.

През първото тримесечие на настоящата година са издадени разрешителни за строеж за 1 748 жилищни сгради с 8 619 жилища в тях и 975 149 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), разбираме от последния Икономически отчет на строителния сектор на Камарата на строителите в България. Спрямо първото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 5,5%, жилищата в тях - с 9,2%, а общата им РЗП - с 16,8 на сто.

За други сгради (сгради, които са предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска дейност, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване - хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.) - 1 035 разрешителни за строеж с 612 927 кв. м РЗП, като спрямо първото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж намаляват с 3,4%, докато РЗП се увеличава с 7 на сто.

Увеличение е регистрирано единствено при административните сгради, за които са издадени общо 19 разрешителни за строеж с 30 266 кв. м РЗП, които спрямо първото тримесечие на 2022 г. те се увеличават с 5,6%, а РЗП - с 80,5 процента.

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради:

Видове сгради I тримесечие 2022 г. I тримесечие 2023 г. Темп на растеж
Брой сгради РЗП, м² Брой сгради РЗП, м² Започнато строителство РЗП, м²
Общо сгради 2 939 1 760 858 2 802 1 618 342 -4,70% -8,10%
Жилищни сгради 1 850 1 748 -5,50%
Жилища 9 489 1 171 388 8 619 975 149 -9,20% -16,80%
Административни сгради 18 16 767 19 30 266 5,60% 80,50%
Други сгради 1 071 572 703 1 035 612 927 -3,40% 7,00%

За първото тримесечие на 2023 г. най-много разрешителни за строеж на нови сгради са издадени в област Пловдив - 264 разрешителни за жилищни сгради с 868 жилища в тях и 136 разрешителни за строеж на други сгради. Въпреки, че в София са издадени разрешителни за строежа на по-малко на брой жилищни сгради (242 бр.) в тях се предвижда да има в повече жилища, отколкото в Пловдив (4 565 жилища). В столицата се регистрира и съществен спад при издадените разрешителни за строеж на други сгради (с близо 30%), които са общо 62.

От 630 до 975 евро за кв.м: Столичните райони с най-много общински жилища за продажба

От 630 до 975 евро за кв.м: Столичните райони с най-много общински жилища за продажба

С какво се открояват Изгрев и Люлин?

Започнато строителство на нови сгради

През първото тримесечие на 2023 г. е започнато строителството на общо 1 797 нови сгради с 1 125 675 кв. м РЗП, като от тях 1 272 жилищни сгради с 6 597 жилища в тях и 778 614 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). Спрямо първото тримесечие на 2022 г. започнатото строителство на жилищни сгради нараства със скромните 0,2%, но жилищата в тях намаляват с 13,8%, и РЗП също с 1,2 на сто.

За същия период на годината е започнато строителство на 8 административни сгради с 4 982 кв. м РЗП, като спрямо първото тримесечие на 2022 г. се регистрира спад от 27,3% на броя и с 38,4% на РЗП.

За първото тримесечие на 2023 г. е започнато строителство и на 517 други сгради с 342 079 кв. м РЗП, като спрямо същото тримесечие на 2022 г. строителството при тях намалява с 9,6%, а РЗП - с 22,7 на сто.

Започнато строителство на нови сгради:

Видове сгради I тримесечие 2022 г. I тримесечие 2023 г. Темп на растеж
Брой сгради РЗП, м² Брой сгради РЗП, м² Започнато строителство РЗП, м²
Общо сгради 1 852 1 238 785 1 797 1 125 675 -3,00% -9,10%
Жилищни сгради 1 269 1 272 0,20%
Жилища 7 657 787 999 6 597 778 614 -13,80% -1,20%
Административни сгради 11 8 089 8 4 982 -27,30% -38,40%
Други сгради 572 442 697 517 342 079 -9,60% -22,70%

Най-активни през първото тримесечие на 2023 г. при започнатото строителство на нови сгради са областите: Пловдив - 239 жилищни сгради с 711 жилища в тях; София (столица) - 189 жилищни сгради с 2 978 жилища в тях; Бургас - 157 жилищни сгради с 632 жилища в тях. Варна - 149 жилищни сгради с 934 жилища в тях; София - 96 жилищни сгради със 125 жилища в тях.

Ако вгледаме в данните ще забележим, че в София броят на започнатите нови жилища намалява драстично (с 29.16%) от 4204 на 2978 жилища. Спадът при новозапочнатите други сгради в столицата също е показателен (с 40%) от 30 на 18.

Столичните квартали с най-много и най-малко празни жилища

Столичните квартали с най-много и най-малко празни жилища

Тези апартаменти нито се продават, нито се дават под наем

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища

през първото тримесечие на 2023 г. по предварителни данни на НСИ са 1 289 сгради с 4 427 жилища в тях и общо РЗП 470 241 кв. м, като жилищната площ, вкл. кухни над 4 кв. м е 367 015 кв. м, а спомагателната площ е 103 226 кв. м. Спрямо първото тримесечие на 2022 г. въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради се увеличават с 1,4%, жилищата в тях намаляват с 3,3%, а общото РЗП се увеличава с 0,3 на сто.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища:

I тримесечие 2022 г. I тримесечие 2023 г. Темп на растеж
Сгради Жилища Сгради Жилища Сгради Жилища
Общо 1 271 4 580 1 289 4 427 1,40% -3,30%
РЗП - общо 469 013 470 241 0,30%

През първите три месеца от годината въведени в експлоатация в столицата са 228 жилищни сгради с 1 430 жилища в тях с РЗП-общо 166 244 кв. м. За сравнение преди година въведените в експлоатация жилищни сгради са били 157, а жилищата в тях 1403.