Във връзка с решение на Съвета на директорите от 23.04.2013 год., публикации във в. Капитал дейли от 18.10.2013 г. и в. Телеграф от 18.10.2013 г., оповестяване чрез ТР по партидата на емитента на 23.10.2013 г. и чрез интернет страниците на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник Капман АД от 17.10.2013 г. относно увеличаване на капитала на Български фонд за дялово инвестиране АД-София /BPT/, Ви уведомяваме за следното:

- брой акции преди увеличението: 50 000;
- брой на издадените права: 50 000;
- брой акции, предложени за записване: 2 000 000;
- съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 1/40;
- всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 40;
- Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 500 000 бр. нови акции;
- присвоен борсов код на издадените права: BPT1;
- ISIN код на правата: BG4000012139;
- номинална стойност: 1.00 лв.;
- емисионна стойност: 1.00 лв.;
- начална дата за търговия на правата на борсата: 31.10.2013 г.;
- крайна дата за търговия на правата на борсата: 13.11.2013 г.;
- начална дата за прехвърляне на правата: 31.10.2013 г.;
- крайна дата за прехвърляне на правата: 15.11.2013 г.;
- дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 22.11.2013 г.;
- начална дата за записване на акциите: 31.10.2013 г.;
- крайна дата за записване на акции от увеличението: 09.12.2013 г.;
- борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Капман АД;
- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ ОББ АД;
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1от ЗППЦК или към 30.10.2013 г.;
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала е 28.10.2013 г.