Всички правителствени мерки през Българската банка за развитие за подпомагане на гражданите и бизнеса, които са пострадали от ограниченията заради COVID-19, започват да се разгръщат с пълния си потенциал. По програмата за безлихвени заеми за населението, гарантирани от ББР, вече работят 10 кредитни институции. А от началото на месец юни започна прилагането и на програмата за предоставяне на гарантирани от ББР заеми за бизнеса до 300 хиляди лева. Тя е с капитал 500 млн. лв. и е част от антикризисните мерки на българското правителство.

Програмата е за портфейлни гаранции в подкрепа на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от пандемията COVID-19. По нея могат да кандидатстват фирми с персонал до 250 човека или с годишен оборот до 97 500 000 лева. Другите условия са кандидатите да имат спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г., да имат неполучени вземания от клиенти или неразплатени суми към доставчици след 1 март 2020-а, да имат отменени договори за износ или прекратени доставки от внос от началото на годината, да са затворили производствените си съоръжения и офиси или да са намалили броя на заетите си лица. Освен това кандидатите не бива да имат просрочия по задълженията си, които да надхвърлят 90 дни за последната година.

Заявките за такива заеми могат да се подават пред банките-партньори на ББР, като самата ББР покрива 80% от риска на търговската банка кредитор, а фирмата-кандидат ще има ангажимент да обезпечи останалата част от заема. Облекчение за получателите на този заем е, че от тях не може да се изисква повече от 20% обезпечение по кредита. Това е огромно предимство, тъй като в сегашните условия банките трудно предоставят кредити, дори когато са обезпечени на 120% и дори на 140%, особено когато обезпечението е в стоки, индустриални имоти или особени залози. Обезпечението е огромен проблем за фирми, които не разполагат с достатъчно активи, които да заложат пред кредиторите си.

Освен облекчения режим по обезпеченията, заемите за бизнеса до 300 хил. лева, които ББР ще гарантира до 80%, имат още едно сериозно предимство. По тях фирмите могат да получат до 3 години гратисен период за отлагане на плащанията по главницата и/или по лихвите. Така те ще могат да получат ресурс, по чието обслужване разходите им ще започнат, едва когато кризата намали своя натиск върху приходите им.

За кредити, гарантирани от ББР, ще могат кандидатстват и фирми, които вече са се възползвали от мярката 60/40 или са получили от своите банки кредитори отлагане на плащанията (мораториум) по стари задължения.

Разбира се, всички тези бонуси ще са достъпни за компании, които имат прозрачен бизнес и са коректни към своите служители, кредитори и към хазната, и наистина търпят щети от сегашната икономическа ситуация. В този смисъл програмата за заеми до 300 хил. лева, гарантирани от ББР, предоставя равна защита както за бизнеса, така и за кредитиращите го банки, а чрез тях и на техните вложители.

От 1 юни 2020-а заемите, гарантирани от ББР, се предлагат от Българо-американска кредитна банка, която само за първите два дни от прилагането на програмата е получила над 250 запитвания за тези заеми. ББР очаква съвсем скоро да подпише подобни споразумения с Алианц Банк, Банка ДСК, Инвестбанк, Интернешънъл Асет Банк, Прокредит банк, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д, Уникредит Булбанк и Пощенска банка.

Една от интересните възможности на програмата за гарантирани от ББР заеми до 300 хил. лева е, че по нея може да се гарантира портфейл със съществуващи кредити - нещо много важно за затруднения от пандемията бизнес, който вече има заеми към банки. Според ББР, когато става въпрос за вече предоставени кредити, които са обезпечени от клиентите с повече от 20%, то тогава търговските банки трябва да намалят (освободят) част от осигуреното обезпечение. Това произтича от правилото за предоставяне на допустима държавна помощ, каквато е гаранцията от ББР. Ползата от тази помощ трябва да се трансферира от кредиторите към техните клиенти малки и средни предприятия (МСП). От Банката за развитие обясняват, че в конкретния случай с Програмата COVID-19 за МСП създаденото финансово предимство се прехвърля чрез намаляване на исканото от кредитополучателите обезпечение до максимум 20 % от размера на кредит.

Разбира се, тук веднага може да възникне подозрението, че с намаляване до 20% на размера на обезпечението, което търговската банка приема от длъжника, се повишава поеманият от нея риск. Но това може да бъде избегнато с по-консервативен подход при оценката на стойността на това обезпечение - нещо, което е било оценено за 120 хил. лева през 2019-а, сега предвид по-високия пазарен риск да бъде оценено на 60 хил. лева и да се вмести в зададения лимит на 20% обезпечение по гарантирания от ББР заем от 300 хил. лева.

Важен за банките-партньори елемент на предлагания от ББР продукт е така наречената "портфейлна" част от даваната им гаранция. От ББР поясняват, че те предоставят гаранция за плащане на до 80% от главницата по кредита, но за не повече от 30% от целия портфейл на банката-партньор по програмата. Така, ако една банка е заявила портфейл от кредити на обща стойност 100 млн. лв., тя получава гаранция за 80 млн. лева (т.е. нейният гарантиран портфейл е за 80 млн. лева), като ще получи пълно плащане на главниците по необслужваните кредити за 30% от гарантирания портфейл - до 24 млн. лева.

Според ББР програмата е разработена така, че да отговаря на изискванията на ЕК, а и основната й цел е да подпомогне МСП, а не да дава финансово предимство на банките. Всичко, което се възстанови към ББР от реализиране на обезпеченията на кредитополучателите, ще може да се използва за плащане на следващи искания за банките по гаранцията до ново достигане на лимита за плащане. Тази револвираща процедура може да се повтаря многократно.

"Предвиденият лимит за портфейлната гаранция от 30% по програмата не е притеснителен за банките, тъй като при подобни схеми и инструменти той е между 12 и 20 процента. Лимитът бе оценен положително при предварителния маркет-тест, който ББР проведе, и след който 10 търговски банки заявиха желание за участие", поясняват от Банката за развитие.