През март 2019 г. общият показател на бизнес климата запазва приблизително нивото си от февруари, като подобрение стопанската конюнктура е регистрирано единствено в търговията на дребно. Това показват регулярните бизнес анкети на Националния статистически институт.

Основните фактори, затрудняващи фирмите, продължават да са свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното им въздействие.

По отношение на продажните цени преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Промишленост. Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" остава приблизително на равнището си от предходния месец. Анкетата регистрира намаление на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с по-неблагоприятни очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца.

Строителство. През март бизнес климат в сектора запазва нивото си от февруари. Очакванията на строителните предприемачи както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за дейността им през следващите три месеца, остават оптимистични. По отношение на заетите в бранша прогнозите са също в посока на увеличение.

Търговия на дребно. Показателят "бизнес климат в търговията на дребно" нараства с 2.6 пункта главно поради по-оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им относно обема на продажбите през следващите три месеца се подобряват. Най-сериозният проблем, затрудняващ дейността на предприятията, продължава да е конкуренцията в бранша, следван от недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда

Услуги. През март бизнес климатът в сектора запазва приблизително равнището си от февруари. Оценките на мениджърите относно настоящото търсене на услуги са резервирани, като и очакванията им за следващите три месеца се изместват към по-умерените мнения. Основните пречки за бизнеса остават свързани с конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда.