Комисията за защита на конкуренцията разреши на застрахователната компания "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" да придобие пряко 51% от дяловете на "Медицински Център Америмед" и от дружеството "ОУ СИ Пропъртис". Това става ясно от решение на регулатора, според което настоящият съдружник доктор Александър Краев ще придобие допълнителни дялове, с което ще увеличи участието си в придобиваните предприятия до 49 на сто.

"Америмед"  оперира на пазара на специализирана извънболнична медицинска помощ в София. Регистрираният капитал на дружеството е 472 000 лева. Дружеството се представлява от управителя Владимир Каменов.

"ОУ СИ Пропъртис" ООД отдава под наем помещения на "Америмед" и извършва поддръжка, обзавеждане и ремонтна дейност на същите, както и отдава под наем или лизинг медицинското оборудване, използвано от "Америмед". Регистрираният капитал на дружеството, което се представлява от управителя Христослава Антонова е 301 300 лева.

Очаква се сделката да окаже влияние върху пазара на застраховка "Заболяване" и на пазара на специализираната извънболнична медицинска помощ, между които има частична вертикална свързаност.

БУЛСТРАД стана „Застраховател на годината 2021“

БУЛСТРАД стана „Застраховател на годината 2021“

Според решението на КЗК "Булстрад Живот"  смята, че стойността на "Америмед" ще нараства. Икономическата цел на сделката е  повишаване на доходността от дейностите на "Америмед". Също така, "чрез вертикалната интеграцията на "Америмед" във веригата от предлагане на застраховки "Заболяване" до предоставянето на съответната медицинска помощ "Булстрад Живот" ще постигне синергии, които ще повишават рентабилността на собствената му дейност по здравно застраховане".

От КЗК установили, че сумата от общите обороти, реализирани на територията на България през последната приключила финансова година (2022 г.) на участниците в концентрацията, е в размер на 550 211 хил. лв., в това число: Групата на Виена Иншурънс Груп8 - 546 000 хил. лв.; Д-р Ал. М. Краев - 0 лв.; "Медицински Център Америмед" ООД - 4 211 хил. лева.

Групата на "Булстрад Живот" оперира основно на пазарите на общо застраховане, животозастраховане, задължително допълнително пенсионно осигуряване и доброволно допълнително пенсионно осигуряване в България.

По данни на Комисията за финансов надзор за ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" ЕАД е сред водещите животозастрахователи в България и е лидер в сегмента на здравното застраховане от 2014 г. насам.

Застрахователят "Булстрад Живот" придобива мажоритарен дял от "Медицински Център Америмед"

Застрахователят "Булстрад Живот" придобива контрол над медицински център в София

Сделката ще окаже влияние върху пазара на застраховка "Заболяване" и на пазара на специализираната извънболнична медицинска помощ

Основните конкуренти на "Булстрад Живот" (22.8%) на база премиен приход при застраховка "Заболяване" по данни за 2022 г. са ЗК "Уника Живот" АД с пазарен дял 15,38%, "Дженерали Застраховане" АД (11,99%), "ДЗИ-Животозастраховане" АД 9(11,39%), "ОЗОФ Доверие ЗАД" АД (10,91%), ЗК "България Иншурънс" АД (6,15%).

Регистрираният капитал на дружеството е 32 135 747 лв., разпределен в 32 135 747 обикновени, поименни, безналични акции, всяка от които с номинална стойност от 1 лев.