За изменението на климата се говори открай време. Някои се присмиват, чувайки за това, други смятат, че нещата са силно преувеличени с цел икономическа изгода, трети вярват безусловно. Така или иначе, финансовите експерти в цял свят не спират да предупреждават колко пагубни за световната икономика могат да бъдат климатичните промени.

"Изменението на климата ще повлияе на онези части от финансовата система, които са най-изложени на климатичните разрушителни ефекти", сочи поредният доклад на британска неправителствена организация, цитиран от някои световни медии. Какво обаче е по-любопитното този път? Това, че докладът разглежда риска за финансовата система на ЕС, свързвайки финансовите експозиции на хиляди банки, застрахователни компании и инвестиционни фондове, свързани буквално с милиони фирми, подложени на климатичен риск. 

Анализът подчертава и високото ниво на риск, както в европейските региони, изложени на климатични опасности, така и в икономическите сектори с различен интензитет на въглеродните емисии. Дългосрочните анализи и различни сценарии предполагат, че рисковете ще бъдат намалени най-добре чрез активни политики, които директно са насочени към опасността от повишаването на глобалната температура.

Bank of England дава пример на останалите с все по-амбициозни климатични цели

Bank of England дава пример на останалите с все по-амбициозни климатични цели

Банката намалява драстично въглеродния отпечатък до 74%

Според мнението на все повече макроикономисти, точното измерване на потенциалните въздействия на климата върху финансовата стабилност се основава на подробно картографиране на неговия разрушителен потенциал, както в пространството, така и във времето. Тоест, внимателно наблюдение на двигателите на климатичния риск и техните специфични въздействия върху икономиката, специфични за региона, сектора и различните сфери от бизнеса.

От съществено значение са оценката на бъдещите загуби на финансовия сектор вследствие на природни опасности и стратегиите за смекчаване на последиците в частния сектор, за да се намалят дългосрочните последици от свързаните с климата събития.

ЕЦБ и Европейският съвет за системен риск (ESRB) обединиха усилията си за измерване на рисковете за финансова стабилност от изменението на климата за ЕС.

Основният фокус е върху това как съществуващите данни и модели на централните банки и надзорните органи могат да бъдат използвани за анализ на риска, свързан с климата.

Докладът се фокусира върху задълбочаване на детайлното измерване на факторите за климатичен риск, като същевременно разширява хоризонта на модели за дългосрочен анализ на сценарии. По-конкретно, за милиони световни фирми, както и за хиляди финансови посредници в ЕС, е изградена гранулирана топология на текущите експозиции на финансов риск, произтичащи както от физически, така и от рискови аспекти от изменението на климата.

Как климатичните промени ще увеличат пропастта между Северна и Южна Европа?

Как климатичните промени ще увеличат пропастта между Северна и Южна Европа?

Затоплянето ще нанесе непоправими щети на юг - върху живота и стопанството

Дългосрочният анализ използва тази топология на риска, за да моделира бъдещи загуби на кредитен и пазарен риск и за да придобие представа за зависимостта на климатичните опасности, свързани с продължаващото повишаване на глобалните температури и от строгостта на действията за намаляване на емисиите.

Резултатите показват, че макар съвкупната финансова система да изглежда в състояние да преодолее въздействията от изменението на климата, то все пак нейната устойчивост ще варира пространствено и ще се развива във времето. А финансовата уязвимост идва от сложни физически рискови събития, особено рискове от наводнения, съчетани с потенциал за бедствия, свързани с топлината и водата в някои региони.

Според прогнозата, през следващите 20 години, комбинация от речни наводнения и горски пожари, повишение на температурите, но и на водите вероятно ще доведат след себе си сериозна финансова драма за много хора. Казано по друг начин - 30% от банковите експозиции в еврозоната ще са на фирми в риск.

Климатичните промени струват на Русия милиарди всяка година

Климатичните промени струват на Русия милиарди всяка година

Русия, един от най-големите замърсители, няма желание да намали вредното си въздействие

Повишаването на морското равнище пък може значително да увеличи кредитните експозиции по-късно през този век. Загубите от свързаните с климата опасности могат да бъдат наистина огромни, предупреждават за пореден път финансови експерти и климатолози - а призивът им е насочен както към корпорациите и правителствата, така и към всеки от нас. Защото дори към днешна дата, икономически значимите финансови загуби, които се оценяват в момента в ЕС възлизат на около 35%.