Народното събрание прие промените в Закона за кредитните институции, които уточняват и разширяват надзорните правомощия на ЕЦБ. Измененията са в три сфери с които се въвеждат новите изисквания на ЕС в областта на мерките срещу изпиране на пари и се уточняват и хармонизират отговорностите на българския банков надзор във връзка с влизането на страната ни в Банковия съюз на ЕС.

По отношение на мерките срещу изпиране на пари се въвежда режим, при който само при възникване на съмнение, че се извършва, било е извършено или има повишен риск от извършване на операция по изпиране на пари или на финансиране на тероризъм, БНБ трябва да преразгледа издадените одобрения на мениджмънта на съответната търговска банка. Забележете, че в случая текста задължава БНБ да направи това преразглеждане на одобренията, а без одобрение от нея нито един човек на може да заема висш мениджърски и/или надзорен пост в банка. Това засяга не само членове на надзорни и управителни съвети и изпълнителни директори, но и началниците на всички ключови за дейността на банката дирекции и/или управления. Също така новото изменение задължава БНБ при съмнение за пране на пари при необходимост да предприеме една или няколко от записаните в чл. 103 ал.2 на Закона надзорни мерки. В тази алинея са изброени много и разнообразни мерки, които БНБ може да се предприемат по отношение на рискова банка - от забрана за раздаване на дивиденти, през смяна на ръководството й и назначаване на квестори, до отнемане на лиценза.

С промените в Закона за кредитните институции са вкарани допълнителни многобройни текстове, които овластява БНБ да осъществява надзор върху финансовите холдинги, в които има лицензирани у нас банки, като уточнява надзорните й правомощия в случаите когато тези холдинги са регистрирани у нас, в ЕС и в трети държави. Въпросните холдинги вече ще трябва да получат одобрение на БНБ, като за целта ще трябва да отговарят на редица капиталови, акционерни, структурни и административни изисквания. Спазването на тези изисквания БНБ ще следи не само при издаване на одобрението, но и след това, като нарушаването им ще може да бъде санкционирано с целия арсенал от надзорни мерки предвиден в чл. 103 на Закона. А точно тези мерки са допълнени с измененията именно по отношение на финансовите холдинги. И за да отговорят на тези нови изисквания всички финансови холдинги, които имат в групите си банки, трябва до 28 юни 2021-а трябва да подадат до БНБ заявление за одобрение.

Измененията въвеждат допълнителни инструменти за надзорна политика. Така например в Закона е записан нов чл. 79г , който регламентира правото на БНБ да определя индивидуално ниво за собствен капитал на всяка една търговска банка. Неизпълнението на това ниво се санкционира с мерките по чл. 103 от Закона. Разширен е и обхвата, при който тези мерки могат да се прилагат, като в него е включен вече увеличен лихвен риск и увеличен ливъридж. За увеличаване на лихвения риск, изискващ допълнително капиталово покритие, вече ще се смята шоково намаление на нетния лихвен доход заради промяна в лихвената политика на банката.