България и Румъния често са възприемани и разглеждани в комплект заради това, че са съседни държави, влезли по едно и също време в Европейския съюз (ЕС). И ако по време на финансовата криза и двете понесоха сериозни загуби, то подемът на Източна Европа през последната година също не ги подмина.

Въпреки общата тенденция на подобрение в региона, изглежда Румъния се справя по-добре от България във възстановяването след 2008 година или поне такава е оценката на Българската стопанска камара (БСК). Нейните експерти разглеждат успоредно развитието на двете страни в свой анализ на промените между 2007 и 2016 година.

Снимка 325898

Източник: БСК

По какво България изпреварва съседката си?

  • Доходи

У нас нетният годишен доход на глава от населението, пресметнат по паритета на покупателната способност, расте по-бързо от този в Румъния. Казано по друг начин през миналата година българите са могли да си купуват много повече стоки и услуги спрямо румънците в сравнение с 2007 година. "През 2015 година доходите в България са по-ниски от тези в Румъния само с 6%, а през 2007 година разликата е била 17,7%", обясняват от БСК.

Секторите в България, в които средната заплата надхвърля 1500 лева

Секторите в България, в които средната заплата надхвърля 1500 лева

Най-много хора се търсят в селското стопанство

Снимка 325902

Източник: БСК

  • Безработица

"По-добре се представя България по отношение на младежката безработица, която през 2016 година намалява до 17,2%, докато в Румъния тя е 20,6%. Заедно с това, у нас делът на младите хора, които нито учат, нито работят (18,2%), остава по-висок от този в Румъния (17,4%)", става ясно от проучването.

  • Салдо по текуща сметка

От 2011 година България излиза на положителна територия по отношение на салдото по текуща сметка и отчита излишък от 5,2% като процент от БВП при дефицит за всички разглеждани години за Румъния.

ЕК: България е с най-голямо неравенство в заплащането

ЕК: България е с най-голямо неравенство в заплащането

Заплатите миналата година са нараснали повече от производителността

  • Външен дълг

През 2010 година нетният външен дълг на България като процент от БВП и този на Румъния са на приблизително еднакво ниво - 37,1% за първата и 35,7% за втората. През следващите обаче този у нас намалява осезаемо за сметка на дълга на Букурещ, който през миналата година е 22,5 на сто, а този на София е на равнище от минус 9,5 на сто. Тенденцията е същата и по отношение на задълженията на сектор "Държавно управление" и по брутни вътрешни разходи за научно-изследователска и развойна дейност.

Снимка 325901

Източник: БСК

В кои аспекти нашата страна изостава?

  • Растеж на БВП

През последните години румънската икономика се развива с по-бързи темпове, като от 2012 година насам изпреварва България по ръст на брутния вътрешен продукт (БВП). Предходните 2 години страната ни се справя по-добре в това отношение.

Все пак тенденцията е към доближаване на темпа на растеж за двете икономики, като разликата от 2,6 процентни пункта през 2013 година се стопява до 0,7 през предходната. Иначе казано ръстът е 4,6% за Румъния и 3,9% за България.

Снимка 325899

Източник: БСК

Румъния изпревари Китай по ръст, но с цената на какво?

Румъния изпревари Китай по ръст, но с цената на какво?

Успехът може да има и негативна страна

  • Инвестиции

Спадът на инвестициите е характерен и за двете съседки. И все пак в Румъния нивото им като процент от БВП (22,7%) към миналата година е по-високо от това на България (18,6%) и на средното ниво за ЕС (19,8%). До 2015 година инвестициите у нас са по-големи като дял от БВП в сравнение със средното за страните членки ниво, но през миналата за първи път падат под него.

  • Безработица

Една година след присъединяването на двете страни към съюза нивото на безработицата е еднакво - 5,6%. От 2010 година обаче у нас то нараства рязко, като достига пика от 13 на сто през 2013 година. Безработицата в Румъния през целия период се запазва на равнище между 5,6 и 7,2 на сто. За миналата година то е 5,9 на сто, а в България остава малко по-високо - 7,6 на сто.

Икономиката на Румъния е на ръба на прегряването. Какво я очаква?

Икономиката на Румъния е на ръба на прегряването. Какво я очаква?

Страната е най-слабата брънка в ЦИЕ, смята експерт

  • Производителност на труда

Между 2009 и 2011 година България се справя по-добре от северната си съседка в това отношение, но през последните 5 години тенденцията се обръща и разликата се задълбочава. "Производителността на труда на един зает нараства с по-големи темпове в Румъния. През 2016 г. производителността на труда в Румъния е 62,5% от средноевропейската, а в България е 45,6%", показва проучването.