Брутната месечна работна заплата в София (столица) вече е 1 730 лева, показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за юни месец 2019 година. За цяла България средната заплата е 1 253 лева, или с 12 процента по-висока спрямо същия месец на миналата година.

Видин изпревари Благоевград и вече не е регионът с най-ниска средна заплата. В Благоевград тя е 800 лева, докато във Видин - 805 лв. Под 900 лева бруто е възнаграждението още в Хасково (862 лева) и Кюстендил (870 лева).

Най-близо до София, но все пак твърде далеч, се нарежда Враца със средна брутна заплата от 1 213 лева, благодарение и на АЕЦ "Козлодуй". Сравнително висока е и тази за региона около столицата - 1 170 лева, след като много от живеещите в тази област работят в София.

В Стара Загора тя е 1 164 лева, във Варна - 1 145 лева, в Габрово - 1 117 лева, а в Пловдив 1 082 лева. Над хиляда лева е тя още в Русе (1 031 лв.), Разград (1 018 лв.). Перник изпреварва Бургас с 1 лев - 1 005 лв. срещу 1 004 лв.

СРЕДНА БРУТНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА ПО РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА*  Общо (левове)

Статистически райони

Месеци
I II III IV V VI
Северозападен район 919 932 966 975 983 982
 -Видин 782 796 809 828 823 805
 -Враца 1073 1084 1129 1141 1196 1213
 -Ловеч 922 932 966 971 966 981
 -Монтана 870 890 926 926 918 903
 -Плевен 881 893 924 937 933 925
Северен централен район 960 972 1007 1020 1024 1019
 -Велико Търново 937 935 970 991 996 980
 -Габрово 1031 1051 1094 1092 1116 1117
 -Разград 997 1012 1036 1044 1036 1018
 -Русе 967 983 1013 1033 1032 1031
 -Силистра 832 856 910 911 904 927
Североизточен район 1014 1030 1056 1097 1080 1074
 -Варна 1086 1106 1123 1177 1147 1145
 -Добрич 898 905 933 979 968 959
 -Търговище 905 926 966 977 973 978
 -Шумен 932 942 992 999 1008 985
Югоизточен район 1001 1010 1048 1065 1065 1045
 -Бургас 961 974 998 1047 1037 1004
 -Сливен 905 894 921 926 952 925
 -Стара Загора 1104 1118 1179 1166 1163 1164
 -Ямбол 910 928 953 963 980 964
Югозападен район 1489 1457 1559 1607 1537 1571
 -Благоевград 772 778 787 816 810 800
 -Кюстендил 817 841 876 878 887 870
 -Перник 904 934 954 1016 998 1005
 -София 1156 1115 1145 1227 1194 1170
 -София(столица) 1643 1602 1724 1771 1685 1730
Южен централен район 961 965 1006 1043 1019 1006
 -Кърджали 872 889 920 935 934 935
 -Пазарджик 907 927 985 1074 970 941
 -Пловдив 1035 1028 1071 1108 1090 1082
 -Смолян 827 847 877 885 893 902
 -Хасково 840 860 882 888 900 862

Броят на заетите расте

Данните на Националния статистически институт показват още, че броят на наетите лица нараства с 33,9 хил. към края на юни спрямо края на март, като достига 2,35 милиона. Спрямо година по-рано техният брой намалява с 0,1 процента.

Спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 28.4%, "Операции с недвижими имоти" - със 7.9%, и в "Селско, горско и рибно стопанство" - с 3.6%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност "Образование" - с 2.4%.

Най-много заети са в дейностите "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 21.3 и 17.0%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Преработваща промишленост" - с 13.0 хил., "Транспорт, складиране и пощи" - с 2.8 хил., и "Селско, горско и рибно стопанство" - с 2.6 хил., а най-голямо увеличение - в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 6.0 хиляди.

В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности "Добивна промишленост" и "Други дейности" - съответно с 5.0 и 4.9%, а най-голямо увеличение е регистрирано в "Операции с недвижими имоти" - с 5.0%.

Средните заплати растат най-много в "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 9.1%, и "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Образование" - по 7.3%, показват още данните.

Най-високи обаче те остават в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 3 053 лева, "Финансови и застрахователни дейности" - 2 174 лева и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2 048 лева.

В другия край са "Хотелиерство и ресторантьорство" - 782 лева и "Строителство" - 974 лева.

Средна брутна месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности през 2019 година
 предварителни данни на НСИ      
      (Левове)
Икономически дейности 2019

април май юни
       
Общо 1281 1246 1253
Селско, горско и рибно стопанство 966 969 1019
Добивна промишленост 2050 1641 1754
Преработваща промишленост 1122 1111 1116
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 2010 2063 2072
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 994 999 979
Строителство 960 976 986
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 1129 1116 1105
Транспорт, складиране и пощи 1158 1163 1171
Хотелиерство и ресторантьорство 790 791 766
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 2965 2919 3274
Финансови и застрахователни дейности 2444 1986 2096
Операции с недвижими имоти 1163 1135 1117
Професионални дейности и научни изследвания 1784 1762 1736
Административни и спомагателни дейности 1015 1012 997
Държавно управление; държавно обществено осигуряване 1621 1290 1288
Образование 1255 1332 1229
Хуманно здравеопазване и социална работа 1298 1279 1282
Култура, спорт и развлечения 1123 1094 1056
Други дейности 929 916 927