От 2007 до 2019 година цената на електрическата енергия е поскъпнала с 29%. Това показва анализ на Института за енергиен мениджмънт (ЕМИ) за тенденциите на електроенергийния пазар у нас. За целта на анализа от института са използвали данни от ценовите решения на КЕВР за регулаторна година с начало 1 юли.

Според данните от изследването през първата анализирана регулаторна година (юли 2007 - юни 2008 г.) цената на електрическата енергия на регулирания пазар за клиенти, присъединени към мрежа ниско напрежение (домакинства и дребен бизнес), е била 146 лв./МВтч с ДДС.

За дванадесет години цената е нараснала с 29% - за периода от юли 2018 до юни 2019 г. 1 МВтч енергия за същите клиенти вече струва 188 лв.

Анализът констатира, че изменението на цените през периода не е еднопосочно. През 2012 година цените достигат 193,62 лева/МВтч. След това цените се задържат на по-ниско ниво, като цените в периода на последната регулаторна година (юли 2018 г. - юни 2019 г.) остават с 6 лева/МВтч. под цените от 2012 година.

Снимка 434163

Източник: ЕМИ

Цени на производство

ЕМИ отчита, че за разглеждания период цените за производство са нараснали почти двойно - от 57 лв./МВтч през 2007-2008 г. до 108 лв./МВтч през 2018-2019 г. Максималната стойност на цените за производство се наблюдават през 2015 година - 117 лв./МВтч.

Първоначален и основен фактор за повишаването на цените за производство е бил инвестиционният бум при ВЕИ-мощностите, пишат от института.

"Преференциалните цени, по които се изкупува енергията, произведена от тях, се покриват чрез специални добавки към цената за пренос, заплащана от всички ползватели на мрежата. Добавката за ВЕИ с размер 2,12 лв./МВтч се появява в ценовите решения за пръв път през 2009 г., устойчиво нараства през следващите години и достига до единадесеткратно по-високи размери от 23,78 лв./МВтч през 2018 г. Към нея постепенно се присъединяват и добавки за насърчаване на високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и за финансиране на невъзстановяеми разходи. От 2013 г. добавките са трансформирани и се калкулират в цена "Задължения към обществото", чийто общ размер достига своята максимална стойност от близо 38 лв./МВтч също през 2015 г.", пише в доклада.

Цена на мрежата

При цените за мрежови услуги се наблюдава обратна тенденция - цената за пренос през разпределителната мрежа на ниско напрежение през 2007 г. е била с 13,15 лв./МВтч по-висока в сравнение с цените (за пренос и достъп) в края на периода, съответно 51,40 лв./МВтч през 2007-2008 г. и 38,25 лв./МВтч през 2018-2019 г.

"Това води и до съответни структурни промени - относителният дял на мрежовата компонента в пълната цена на електрическата енергия (без ДДС) намалява от 53% до около 30% през разглеждания период", посочват от ЕМИ.

Отбелязват се две противоположни тенденции - на поскъпване на производствената цена и на поевтиняване на мрежовата компонента оформят общото номинално увеличение на пълната цена с 29%.

Снимка 434164

Източник: ЕМИ

Технологични разходи

Одобрените от КЕВР и включени в цените технологични разходи за енергия при пренос по разпределителната мрежа намаляват 2,5 пъти през разглеждания период - от 21% от закупената енергия през 2007-2008 г. до 8% за ЕВН и ЧЕЗ и 9% за ЕНЕРГО-ПРО от 2014 г. досега.

От доклада става ясно още, че за периода 2007-2019 г. по-ефективната разпределителна мрежа (по-ниските технологични разходи на енергия) е довела до общо намаляване с 2 млрд. лв., съответно със 150 млн. лв. средногодишно, на сметките на присъединените към нея клиенти.

Снимка 434165

Източник: ЕМИ