По предварителни данни и оценки, Министерстовото на финасите  очаква салдото по Консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за първо тримесечие на 2016 г. да бъде положително в размер на 1 856,0 млн. лв. (2,1% от прогнозния БВП).

За сравнение, за първо тримесечие на 2015 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 255,9 млн. лв. (0,3% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 1,8 процентни пункта.  

Факторите за подобрението на бюджетната позиция продължават да бъдат по-високите приходи и свиването на разходите спрямо същия период на предходната година. Месец март традиционно е силен месец за бюджетните приходи поради спецификата на данъчния календар. Само за последните четири дни на март постъпленията, администрирани от приходните администрации, са в размер на над 0,5 млрд. лева. 

Освен по-високите данъчни и осигурителни приходи през март 2016 г. постъпиха и значителни по размер грантове от ЕК в частта на помощите в размер на около 783 млн. лева. Част от тези постъпления представляват възстановени към България разходи, извършени в края на 2015 година. 

Приходите и помощите по КФП за първото тримесечие на 2016 г. се очаква да бъдат в размер на 9 080,2 млн. лв. (27,5% от годишния разчет), като спрямо март 2015 г. се отбелязва ръст от 1 285,1 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към март 2016 г. са в размер на 7 224,2 млн. лв., което е 20,7% от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 7 539,2 млн. лева.