Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на управителя на „Тролейбусен транспорт" ЕООД, гр. Плевен, за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изграждане на ново тролейбусно депо - инженеринг" в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на Плевен", финансиран по ОПРР 2007-2013 г.", открита с Решение № 108 от 23.10.2013 г., по жалбата на Обединение „Монолит хоризонт-МК", гр. Плевен.

В хода на извършеното проучване бе установено, че при определяне на състава на комисията по провеждане на процедурата не са спазени законовите изисквания, според които привлечените от възложителя като членове на комисията външни експерти трябва да имат квалификация в съответствие с предмета на поръчката.

КЗК счита, че икономическото и инженерно образование на експертите е различно от характера на дейностите, които следва да бъдат осъществени по предмета на обществената поръчка и не осигуряват възможност за обективно и компетентно разглеждане и оценяване на предложенията на участниците.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти при съобразяване с приложимите разпоредби на закона и мотивите в решението.