Паричните обезщетения при временна неработоспособност и временно намалена работоспособност поради общо заболяване се увеличата значително в периода между 2019 г. и 2021 г. и заемат най-голям дял в разходите на фонд "Общо заболяване и майчинство"(ОЗМ), съобщи Националният осигурителен институт (НОИ). Данните се основават на подадените болнични листове.

През 2021 г. разходите за тези обезщетения са в размер на 797,5 млн. лв. и са с 204,7 млн. лв. (или с 34,5 на сто) повече спрямо 2019 г. и със 111,9 млн. лв. (с 16,3 на сто) повече спрямо 2020 г. Увеличението на разходите за парични обезщетения при временна неработоспособност и временно намалена работоспособност се дължи от една страна на увеличението в броя на лицата с платени обезщетения от ДОО - с 29,1 на сто, при намаляващ средномесечен брой осигурени лица за фонд "Общо заболяване и майчинство" с приблизително 80 хил. души за периода. Броят на лицата, на които е начислено поне едно парично обезщетение, е нараснал с 283,2 хил. души - от 972,9 хил. души през 2019 г. на 1,2 млн. души през 2021 г. Освен това расте и броят на изплатените от ДОО работни дни - от 17,3 млн. дни до близо 19,0 млн. дни. Нарастването за периода е с 1,7 млн. работни дни или с 10 на сто. Нараства и общият брой издадени през 2021 г. (2 821,8 хил.) болнични листове - с 6,2 на сто спрямо 2020 г. и с 4,1 на сто спрямо 2019 г. (2 710,6 хил.). Увеличава се и общият брой издадени през 2021 г. (2 346,1 хил.) болнични листове, по които има плащане от ДОО - с 6,7 на сто спрямо 2020 г. и с 13,8 на сто спрямо 2019 г. (2 061,3 хил.). Ръст има и при среднодневния размер на паричните обезщетения при временна неработоспособност и временно намалена работоспособност поради общо заболяване - от 34,36 лв. на ден през 2019 г. на 42,03 лв. през 2021 г., или с 22,3 на сто. 

Все повече американски фирми съкращават платения болничен за Covid-19

Все повече американски фирми съкращават платения болничен за Covid-19

Гигантите Walmart и Amazon съкратиха платените болнични още миналата седмица, сега примерът им е последван от още компании

Интерес представляват разходите за изплащане на парични обезщетения при временна неработоспособност поради гледане на болен член от семейството и карантина. Ръстът на разходите за този вид обезщетения следва темпа на разпространение на COVID-19 за периода 2020-2021 г. Техният дял в структурата на разходите по видове парични обезщетения се изменя както следва: 3,2% през 2019 г., 9,8% през 2020 г. и 13,7% през 2021 г. За разглеждания период нарастването на разходите е 5,8 пъти, или от 18,8 млн. лв. през 2019 г. до 109,1 млн. лв. през 2021 г.

Разпределението по териториален признак показва, че с най-голям дял от хората с изплатено обезщетение при временна неработоспособност и временно намалена работоспособност за общо заболяване са получили такова обезщетение от ТП на НОИ София-град - близо 1/3 от получателите на този вид обезщетения. Следват ТП на НОИ Пловдив (10,6% за 2021 г.), Варна (6,3%), Стара Загора (5,1%) и Бургас (4,5%). Същата е ситуацията и с разпределението на болничните листове с плащане от ДОО. На първо място е ТП на НОИ София-град с платени 720,9 хил. листове за 2021 г. или 30,7% от всички болнични листове с плащане от ДОО, следвано от ТП на НОИ Пловдив (253,5 хил. или 10,8%), Варна (142,1 хил. бр. или 6,1%), Стара Загора (127,4 хил. или 5,4%) и Бургас (103,5 хил. или 4,4%). 

НОИ обсъжда въвеждане на електронен болничен лист

НОИ обсъжда въвеждане на електронен болничен лист

До момента е реализиран първият етап от проекта - бланката е преструктурирана в удобен вид за електронно въвеждане и обработка на информацията

В разпределението по диагнози на първо място през 2021 г. са издадените болнични листове с диагноза "COVID-19 - Идентифициран вирус" с 283,5 хил. листове със средна продължителност от 17,6 дни. Те заемат дял от 10,1% от всички издадени болнични листове през годината. Следват болничните листове (б. л.) с диагноза "Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена" - 193,9 хил. б. л. (дял от 6,9%) с продължителност от 5,1 дни, диагноза "Вирусна инфекция, неуточнена" - 179,6 хил. б. л. (6,4%) с продължителност от 5,2 дни, диагноза "Остър бронхит, неуточнен" - 144,3 хил. б. л. (5,1%) с продължителност от 8,5 дни, диагноза "Увреждания на междупрешленните дискове в поясния и другите отдели на гръбначния стълб с радикулопатия" - 119,2 хил. б. л. (4,2%) с продължителност от 13,4 дни, диагноза "Заплашващ аборт" - 76,6 хил. б. л. (2,7%) с продължителност от 28,0 дни, диагноза "COVID-19 - Неидентифициран вирус" - 72,4 хил. б. л. (2,6%) с продължителност от 10,9 дни и т.н. Над 1/3 от болничните листове през 2021 г. са издадени във връзка със заболявания на горните и долните дихателни пътища, пневмонии, бронхити, вирусни инфекции и други подобни.