По някаква причина заседанията на насроченото предходно общо събрание и на последвалата резервна дата на Родна Земя Холдинг АД-Добрич (6R2) не са се провели.

Така дружеството отново свиква ОСА на 19.09.2014 год. Събранието е насрочено за 16.00 ч. в гр. София, ул. Фредерик Жолио-Кюри № 20, ет.10. при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.10.2014 год. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на
ОСА, или към 05.09.2014 год.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.09.2014 год.