Размерът на основното месечно трудово възнаграждение на професионалното приемно семейство ще се определя в процент от минималната работна заплата, установена за страната, както и в зависимост от броя на настанените деца.

При настаняване на едно дете то ще е 130% от минималната работна заплата, за две деца - 140%, а при три или повече деца - 150 на сто.

В случаите, когато детето е пребивавало в професионално приемно семейство по-малко от един календарен месец, трудовото възнаграждение се определя пропорционално на броя на дните.

Това предвиждат одобрените на днешното правителствено заседание промени в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето. Те са наложени от направените през месец април 2006 г. промени в Закона за закрила на детето, свързани с въвеждането на статута на професионалното приемно семейство, функционирането на Националната информационна система и усъвършенстване режима за настаняване на деца извън семейството.

С въвеждането и развитието на професионалното приемно семейство се очаква мрежата на приемната грижа в България да се разшири, както и да се ускори започналият процес на деинституционализация и отглеждане на децата в семейна среда.

Освен трудово възнаграждение, професионалните приемни семейства ще продължат да получават и финансови средства за отглеждане и възпитание на настанените при тях деца. В зависимост от възрастта им - до 7 г., от 7 до 14 г. и от 14 до 18 г., те са съответно 3-кратният, 3,5-кратният и 4-кратният размер на гарантирания минимален доход (55 лв.).