През месец март 2021 г. общият показател на бизнес климата в България се увеличава с 2.1 пункта спрямо февруари, съобщава НСИ. Това се случва в резултат на повишения показател във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Въпреки лекото покачване обаче, бизнесът все още е изправен пред сериозни трудности, особено сега в условията на пандемия. Основните затруднения на българските предприемачи са свързани с несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната и чужбина. И все пак има някаква светлина в края на тунела. Поне при някои сектори.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" нараства с 1.2 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Показателят "бизнес климат в строителството" се покачва с 3.8 пункта в резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

"Бизнес климатът в търговията на дребно" се повишава с 1.7 пункта, което се дължи на благоприятните оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Показателят "бизнес климат в сектора на услугите" се покачва с 2.7 пункта в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията.

По данни на Евростат, в целия ЕС едни от най-сериозните бизнес предизвикателства в момента са свързани с търговията на дребно, секторът на услугите и спада на потребителското доверие.