От 2019 г. насам Националният осигурителен институт (НОИ) отчита значително завишаване на опитите за злоупотреби. В резултат от това от 1 януари 2019 г. до 31 октомври 2022 г. от инспекторите по осигуряването в отдел "Контрол по разходите на ДОО" на дирекция "Краткосрочни плащания и контрол" са извършени 41 645 проверки и ревизии. В последния тримесечен бюлетин от НОИ посочват кои са най-често срещаните и разкривани схеми за източване на държавните фондове. 

Как (не) действат схемите?

Обезщетения по сметките на...осигурителя

Явлението се установява при извършени прегледи и издадени болнични листове от ЛКК при т. нар. "свободен прием" (без направление от лични лекар) на лица, за които в удостоверенията към болничните листове осигурителят е декларирал банкови сметки, на които хората "във временна неработоспособност" не са титуляри. Същевременно осигурител подава данни в регистъра на трудовите договори за сключени такива с хора на длъжности "шофьор лекотоварен автомобил", "търговски представител", "моден дизайнер" и подава информация в регистъра на осигурените лица за осигурителен доход, близък до максималния, въз основа на които са изплатени обезщетения за временна неработоспособност в размер на 66 025 лева.

В хода на проверката по разходите на ДОО е изискана информация от ГД "Гранична полиция" за "назначените" служители, като от предоставената справка е установено, че те не са пребивавали в България за периодите, за които са издадени болничните листове. При извършена документална проверка в медицинското заведение, в което е ЛКК, издала болничните листове, не са установени нарушения на нормативните документи, регламентиращи експертизата на временната неработоспособност. Документите са оформени и с попълнени всички реквизити за извършени свободни прегледи от ортопед - травматолог от платено заседание на ОЛКК (в книгата за заседания на ОЛКК са вписани надлежно издадените болнични листове). След като е изискана информация от банките, в които са открити банковите сметки, посочени в удостоверенията към болничните листове, попълнени от осигурителя, се установява, че те са лични банкови сметки на управителя на дружеството-осигурител и негови роднини.

"Калоян" ми предложи да "взимам безработица"

След като осигурително правоотношение е прекратено на основание, по което паричното обезщетение за безработица се отпуска за минималния срок в минимален размер, дружество назначава за броени дни 280 човека, след което прекратява трудовото правоотношение на друго правно основание, което обуславя промяна на срока и размера на обезщетението за безработица. По подадените в периода 2015-2017 г. заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица е изплатена обща сума в размер на 466 859,31 лв. от фонд "Безработица" на ДОО. При извършената проверка по-голямата част от лицата признават, че не са работили в дружеството, а при регистрирането си в Агенцията по заетостта от служител, представящ се с името Калоян, им е предлагано "краткотрайно" назначаване в познато на него дружество срещу определена сума пари или срещу полагане на личен труд в частен имот на "Калоян". Така на лицата е било осигурявано изплащане на паричното обезщетение за безработица в по-висок размер и за по-дълъг период. При проверката е установено, че от страна на същото дружество са подавани и необходимите документи за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане за 10 лица, на които са изплатени общо 40 475.03 лв. от фонд "Общо заболяване и майчинство".

Семейство "предприемачи" с над 300 фирми на свое име

Контролните органи на ТП на НОИ - София град са установили семейство, живеещо в село в област Монтана, чиито членове са собственици или управители на над 300 търговски дружества. Всички замесени декларират, че нямат трудово-правна или счетоводна документация на дружествата, не познават хората, назначени в дружествата и че е "злоупотребено" с личните им данни. Резултатите от извършените проверки сочат за подготвена схема за злоупотреба със средства на ДОО, която е в класическия вариант - подаване на данни в регистъра на трудовите договори за сключени такива с лица с трудово възнаграждение в размер, близък до максималния осигурителен доход, подаване на данни в регистъра на осигурените лица за осигурителен стаж и осигурителен доход без лицата в действителност да са работили, да са получавали заплати и да са внесени осигурителни вноски. След "придобиване на качеството осигурено лице", хората за които са подадени данни скоропостижно стават временно неработоспособни, безработни или искат преизчисления на пенсиите си по данни от регистъра на осигурените лица, с включване на високия осигурителен доход, който в действителност не са получили.

НОИ обяви как ще изплаща пенсиите през август

НОИ обяви как ще изплаща пенсиите през август

Над 760 000 пенсионери ще получат еднократна добавка от 75 лева

Дружество със 150 назначения - до един "продавачи интернет търговия"

От контролните органи на ТП на НОИ - София град е установено фиктивно дружество с назначени за периода 2015 г. - 2019 г. над 150 лица (в голямата си част в пенсионна възраст) по трудови договори единствено на длъжност "продавач интернет търговия", за които са подадени данни с максимален осигурителен доход. При извършената проверка се установява, че на вписания адрес за кореспонденция се помещава юридическа кантора, предлагаща счетоводно обслужване, а на регистрирания адрес за управление е намерен отдавна затворен офис на дружество, извършващо "счетоводно обслужване" със същия фиктивен собственик. Доказателства за извършвана стопанска дейност и в направения от НАП данъчен профил на фиктивното дружество не са установени - няма регистрирани фискални устройства, няма актуални платежни сметки, няма документация за регистрирани онлайн платформи за електронна търговия. При събиране на сведения за извършваната трудова дейност от назначените лица никое от тях не може конкретизира каква "електронна търговия" се извършва от дружеството, нито в каква сфера е насочена извършваната дейност - търговия със стоки или услуги, продавани или само предлагани на потребителите. Хората не могат да посочат никакви електронни адреси на регистрирани онлайн платформи, където да фигурират предлагани продукти и услуги със своите характеристики и продажни цени, куриерски фирми или платежни платформи, чрез които да са се осъществявали разплащанията с клиенти, както и каквито и да било други специфики, свързани с електронната търговия. Нещо повече - от представените противоречиви сведения и допълнителни справки за назначените служители е установено, че реално упражняват дейност в няколко на брой конкретни дружества по сключени допълнителни правоотношения, където се подават данни с нулев осигурителен доход, с което допълнително се ощетява ДОО. Въз основа на неправомерно подадените чрез фиктивното дружество данни са били изплатени суми в общ размер над 100 000 лева.

НОИ преизчислява служебно пенсиите на 340 хиляди работещи пенсионери, ето защо

НОИ преизчислява служебно пенсиите на 340 хиляди работещи пенсионери, ето защо

Те трябва да имат придобит осигурителен стаж през предходната 2021 година

Свързаност между множество фирми

Контролните органи на ТП на НОИ - София град са установили организирана дейност при извършване на злоупотреби с фондовете на ДОО от две големи групи в особено големи размери. Всяка от тях неправомерно декларира данни във фиктивни дружества - над 40 броя, установени за всяка група, регистрирани на името на лица с нисък социален статус. Във всяко дружество назначените по трудово правоотношение са от 10 до 30 лица, като при започване на проверка сключените трудови договори се прекратяват и лицата се назначават в новообразувани фиктивни дружества. Извършените плащания от фондовете на ДОО варират в размери от хиляда до над сто хиляди лева за конкретно дружество. Едната установена група действа чрез конкретно установено лице, извършващо счетоводна дейност, като е констатирано, че неправомерно подаваните данни в регистрите на НАП и НОИ се осъществяват от няколко идентични IP адреси с КЕП, издадени на името на фиктивните управители. При втората установена група злоупотребите се извършват от семейство, в което съпругата притежава счетоводна кантора, а съпругът управлява бизнес, осъществяващ международна спедиторска дейност. Фиктивните дружества се регистрират на малограмотни лица или граждани на съседна държава, които от своя страна делегират права за представителство чрез нотариално заверени генерални пълномощни на няколко лица. Всички дружества са регистрирани на три адреса за кореспонденция, на които е осигурено целодневно присъствие на едно от упълномощените лица, които са упълномощени само да получават документи, но нямат представителна власт по отношение на осигурителите и съответно "нямат представа" за извършваната търговска дейност, от което и да било от дружествата, нито къде и от кого се съхранява документацията на дружеството.

НОИ разби най-мащабната в историята си схема за източване на пенсии

НОИ разби най-мащабната в историята си схема за източване на пенсии

Замесени са държавни фирми

Работа по граждански договор преди фирмата да е съществувала

Констатирани са няколко дружества, подавали данни за голям брой лица според "нуждите" на всяко от тях от осигурителен стаж и доход. Обичайно данните са подавани на една и съща дата, но обхващат големи периоди назад във времето. Декларирано е, че хората са осигурени без трудови правоотношения, като част от данните са подадени за периоди, през които дружества все още не са били регистрирани в търговския регистър. При направени запитвания до НАП, очаквано за контролните органи на ТП на НОИ - София град, се установява, че за съответните периоди за тези хора няма подадени декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ с декларирани доходи извън трудови правоотношения.

Сключване на трудов договор с покойник

В ЕООД, след смъртта на едноличния собственик и управител, счетоводителят продължава да назначава служители по трудови правоотношения и да подава данни по електронен път, с КЕП за осигурителен стаж и осигурителен доход. Представяни са данни с КЕП за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност. В хода на проверките част от "назначените" са представили пред контролните органи на ТП на НОИ - София град трудови договори, сключени и подписани от името на починалия управител след датата на смъртта му. Според инфантилните обяснения на счетоводителя "преди да почине, собственикът на дружествата оставил известна сума за заплати след смъртта му".

С какво ли точно се занимава този "асистент офис"?

"Служителка", подала заявление за изплащане на парично обезщетение за безработица, не може да посочи адрес на работното си място в проверяваното дружество. "Служителката", назначена на длъжност "асистент офис" твърди, че не знае къде точно е работила, тъй като "шофьор на такси, осигурен от дружеството, я е вземал всеки ден от конкретна метростанция" и я превозвал до въпросния офис.

Самоосигуряваща се жена и строител - офицери във Военната академия

Жената има осигурителен стаж като самоосигуряващо се лице и с цел отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст представя удостоверение от Военна академия за 14 години стаж като свръхсрочно служещ и офицер и УП-2 за осигурителен доход за три години. Мъжът, иначе работещ като строител и технически ръководител на строеж, няма необходимия осигурителен стаж и за да отговори на изискванията представя също удостоверени по обр.УП-3 и УП-2 от същото поделение на МО за 18 години и 10 месеца стаж като свръхсрочно служещ и офицер. След извършване на проверка в поделението, очаквано е установено, че двете лица не фигурират нито в списъчния състав, нито във ведомостите за заплати.

НОИ: На 100 осигурени се падат около 74 пенсионери

НОИ: На 100 осигурени се падат около 74 пенсионери

Броят на пенсионерите през изминалата година е намалял с 42 563 души

Родилка е леяр по време на раждането

Жена, навършила пенсионна възраст през 2020 г., подава заявление за пенсия като представя документ, удостоверяващи осигурителен стаж и осигурителен доход. Съгласно представената трудова книжка за определен период от време жената работи като "леяр" и представя и образец УП-2 за осигурителния доход за три години през този период. По данни от НБД "Население" на ГД ГРАО е установено, че по време на базисния период заявителката е родила дете, но няма данни през годината на раждане да е прекъсвала работа. При извършената проверка от контролните органи на НОИ е установено, че жената не фигурира във ведомостите на посочения осигурител.