Организацията на обединените нации публикува своята Стратегия за устойчиво развитие за 2030 г., която някои анализатори побързаха да нарекат "новата Стратегия 2021 г. на стероиди", предаде Zero Hedge.

Целите, които си поставя организацията, не са обвързващи за страните по света, но служат като ориентир за политиките, които отделните държави и наддържавни обединения (като Европейския съюз) е добре да следват, според икономистите на ООН.

Ето са задачите, които тя ще иска да постигне през следващите малко повече от 11 години:

 • Край на бедността във всички нейни форми навсякъде по света;
 • Край на глада, постигане на хранителна сигурност и повишаване на качеството на храненето; подпомагане на устойчивото земеделие;
 • Постигане на здравословен начин на живот и подпомагане на благоденствието за хората от всички възрасти;
 • Качествено и достъпно образование и подпомагане на възможностите за учене през целия живот за всички хора;
 • Постигане на равенство между половете и даване на повече правомощия на всички жени и момичета;
 • Гарантиране на достъпността до и устойчивото управление на водните ресурси и отпадните води за всички хора на Земята;
 • Осигуряване на достъпна, надеждна, устойчива и съвременна енергетика за всички;
 • Подпомагане на продължаващия устойчив икономически растеж, постигане на пълна и продуктивна заетост и достойна работа за всички;
 • Изграждане на устойчива инфраструктура, подпомагане на включващата хората устойчива индустриализация и иновациите;
 • Понижаване на неравенството в и между всички страни;
 • Превръщане на градовете и населените места в даващи възможност за социално включване, сигурни и устойчиви;
 • Осигуряване на устойчиво потребление и методи за производство;
 • Приемане на спешни мерки за борба с климатичните промени и въздействията от тях;
 • Предпазващо и устойчиво използване на океаните, моретата и водните ресурси за постигане на устойчиво развитие;
 • Защита, възстановяване и подпомагане на устойчивото използване на земните екосистеми, устойчиво управление на горите, борба с обезлесяването и спиране и обръщане на земната ерозия и загубата на биоразнообразието;
 • Подпомагане на мирните общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до справедливост за всички и изграждане на ефективни и отговорни институции на всички равнища;
 • Засилване на инструментите за подпомагане и ревитализиране на глобалните партньорства за устойчиво развитие.

Според някои икономисти целите на ООН обаче могат да стимулират политики, които се наблюдават и в момента и които имат негативно въздействие върху икономиките по света, въпреки че преследват благородни цели. Сред тях са продължаващото увеличаване на паричното предлагане от централните банки (т.е. инфлирането на валутите) и поддържането на основните лихвени проценти на исторически ниски равнища.

Парите на ООН свършват в края на октомври

Парите на ООН свършват в края на октомври

Държавите членки са платили само 70% от общата сума

На практика, с тези си действия централните банки преследват същите цели - осигуряване на пълна заетост, повишаване на стандарта на живота и подпомагане на икономическия растеж, но въпреки (или благодарение) на тях глобалното стопанство вероятно вече се насочва към следващата голяма рецесия.