На 3 април 2020 г. Управителният съвет на Българската народна банка прие решение, че ще спазва гласуваните в Европейския банков орган (ЕБО) Насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 (EBA/GL/2020/02), за което е уведомил ЕБО.

БНБ посочва, че мораториумите върху плащания по банкови кредити могат да бъдат ефективен инструмент при краткосрочни ликвидни затруднения на клиентите на банките. Много фирми и граждани биха изпитали такива затруднения, ако работата им бъде ограничена или преустановена в резултат от мерките срещу COVID-19. Това от своя страна може да се отрази неблагоприятно и върху кредитните институции, доколкото при съществуващата регулаторна рамка отложените или прекратени плащания по отпуснати кредити водят до допълнителни разходи и капиталови изисквания в банките.

"Ето защо насоките на ЕБО въвеждат временен принцип, че мораториумите върху плащания по банкови кредити не водят до прекласифициране на експозиции под формата на преструктуриране или неизпълнение при условие, че мерките са основани на национално законодателство и са договорени и прилагани на ниво банков сектор", пише в съобщението на БНБ.

На база на гласуваните в ЕБО насоки Централната ни банка е изискала от търговските банки да предложат за утвърждаване в срок до 5 работни дни единен проект на правила за частен мораториум върху плащанията по банкови кредити във връзка със ситуацията с COVID-19.

Изготвените от банките правила, след одобрението им от БНБ, ще предоставят за периода на тяхното действие гъвкавост на банките да предлагат на техните клиенти облекчения по плащания по банкови кредити.

Детайли за облекченията за граждани и фирми ще бъдат оповестени с публикуването на правилата за частния мораториум.

В прессъобщението на ЕБО по повод мораториумите пише: "Целта на настоящите насоки е да се изяснят изискванията за публични и частни мораториуми, които, ако бъдат изпълнени, ще помогнат да се избегне класифицирането на експозициите под дефиницията за отпадане или като неизпълнени при затруднено преструктуриране.

ЕБО вижда платежните мораториуми като ефективни инструменти за справяне с краткосрочните трудности с ликвидността, причинени от ограничената или спряна работа на много предприятия и физически лица, произтичащи от въздействието на COVID-19.

В този контекст Насоките поясняват, че мораториумите на плащанията не водят до класифициране като отклонение или затруднено преструктуриране, ако предприетите мерки се основават на приложимото национално законодателство или на частна инициатива за отрасъл или сектор, одобрена и прилагана широко от съответните кредитни институции.

Насоките припомнят, че институциите трябва да продължат да определят адекватно онези ситуации, при които кредитополучателите могат да се сблъскат с дългосрочни финансови затруднения и да класифицират експозициите в съответствие със съществуващия регламент. Изискванията за идентифициране на изложени на риск експозиции и неизпълнени длъжници остават в сила"

Създаването на единен проект на правила за частен мораториум, който банките трябва да предложат на БНБ в срок от 5 работни дни е много отговорна и сложна задача, която изисква много финни настойки. От правилното структуриране на тези правила зависи стабилноста на банковата система в средносрочен и дългосрочен план, а от там ще има пряко влияние върху сигурността на парите на вложителите.

Най-общо мерките, свързани с последните указания на ЕБО, могат да имат следната рамка: Ще се приеме един достатъчно дълъг период - например от началото на март 2020-а, до края на годината, през който плащането на дължимите вноски по лихви, по главници или по лихви и по главници едновременно, ще бъде отложено. Отлагането на плащането не значи неговото опрощаване или намаляване. Отложените вноски остават дължими и погасяването им се урежда чрез договяране на нов погасителен план между кредитора и длъжника, който ще влезе в сила след приключване на периода, за който улеснението ще важи.

Същото правило ще важи, при намаляване на дължимите за периода на мораториума вноски. Разликата между дължимата и намалената сума, която за периода на мораториума длъжника ще плаща на банката, ще се натрупва и след приключване на мораториума, натрупаната сума на дълга ще бъде договорена за плащане по нов погасителен план. Редукция или опрощаване на задължение указазанията на ЕБО не предвиждат и не позволяват.

В контекстса на тази обща рамка банките ще получат право да предложат на своите клиенти да изберат най-общо между три основни възможности. Първата е да продължат да погасяват задълженията си, така като са го правили и до момемнта.

Втората възможност е да отложат дължимите за периода на мораториума плащания по лихви, по главници или по лихви и главници. В този случай длъжниците ще трябва да приемат, че отложените вноски ще се натрупат към общия обем на дълга му, който след това ще плаща по нов погасителен план.

Третата възможност е клиента да поиска намаляване на дължимите за периода на мораториума вноски, като сумата, която ще реализира като намаление, ще се натрупа към общия обем на дълга, чието погасяване ще бъде преструктурирано след изтичането на мораториума.

По всичко личи, че отлагането на плащанията ще е валидно само за клиентите с добра кредитна история. Едва ли има смисъл да се дават облекчения на лица и компании, които са били и преди кризата некоректни платци или са показали симптоми, че нямат потенциал да обслужват задълженията си в нормални условия.

Добре е да се подчертае, че прилагането на конкретната мярка ще става по инициатива на длъжника, стига той да отговаря на общите условия. Никой не бива да разчита, че тези мерки ще се приложат автоматично за всички и за всеки. И тук е добре да се знае, че ЕБО е указал в насоките си, че мерките ще са в сила само за длъжниците, които поискат да се възползват от тях до 30 юни 2020-а. Ако някой пропусне тази дата за подаване на заявка за частично или пълно отлагане на вноските по заема, може да се окаже, че след това банката не може да му предложи подобно облекчение, без това да се отрази негативно на финансовите и на капиталовите й показатели.