Брутният външен дълг на България в края на август 2018 г. е 33 805.1 млн. евро (64% от БВП ), което е с 407.7 млн. евро повече в сравнение с края на 2017 г. (33 397.3 млн. евро, 64.6% от БВП). Дългът нараства с 475 млн. евро спрямо август 2017 г., показват предварителните данни на Българската народна банка.

Дългосрочните задължения на страната в края на август са 25 699.8 млн. евро, като те нарастват със 104.5 млн. евро спрямо края на 2017 г. Дългосрочният дълг намалява със 134.8 млн. евро спрямо август миналата година.

Краткосрочните задължения възлизат на 8105.3 млн. и нарастват с 303.2 млн. евро спрямо края на 2017 г. и с 609.8 млн. евро спрямо август година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на август е 5653 млн. евро (10.7% от БВП). Спрямо края на 2017 г. той намалява с 66.2 млн. евро. Външните задължения на сектора се понижават с 402.5 млн. евро спрямо август 2017 година.

Външните задължения на Други сектори са 10 792.2 млн. евро (20.4% от БВП). Те нарастват със 111.5 млн. евро спрямо края на 2017 г. и с 238.5 млн. евро на годишна база.

В края на август вътрешнофирменото кредитиране е 12 732.1 млн. евро (24.1% от БВП), което е с 13.5 млн. евро повече в сравнение с края на 2017 г.. Вътрешнофирменото кредитиране нараства с 265.2 млн. евро спрямо август 2017 година.

През януари - август т.г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 3311.7 млн. евро (6.3% от БВП) при 4052.3 млн. евро (7.8% от БВП) за същия период на миналата година.

Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края на август 2018 г. е отрицателен в размер на 3022.9 млн. евро (5.7% от БВП), като намалява с 1956.2 млн. евро (183.4%) спрямо края на 2017 г. Понижението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 2363.9 млн. евро) в сравнение с нарастването на брутния външен дълг (с 407.7 млн. евро).