Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на управителя на Тролейбусни превози ЕООД, гр. Стара Загора, за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 14 нови тролейбуси, специализиран автомобил за ремонт и поддръжка и доставка и оборудване за тролейбусно депо гр. Стара Загора", в частта по обособена позиция 1.

По жалбата на Консорциум „СТГ-ЛАЗ", Украйна, проучването установи, че участникът е отстранен незаконосъобразно от процедурата за избор на изпълнител.

КЗК приема, че след представянето от жалбоподателя на сертификат от румънски авторегистър за предлаганото превозно средство - тролейбус по съответните Директиви на ЕС, комисията за провеждане на процедурата е следвало да изиска допълнителни доказателства, от които да прецени дали този сертификат е признат от национален орган в Р България. Участникът е изпълнил формално обявено условие от документацията за представяне на сертификат за ЕО типово одобрение, макар и от Румънски авторегистър, поради което не са налице основания за неговото отстраняване от обществената поръчка.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения на участниците съобразно мотивите в решението.