Съответства ли с правилата на конкуренцията нормативната уредба, която урежда дейността на екскурзоводите - отговорът на този въпрос ще търси Комисията за защита на конкуренцията, която образува производство.

Ще се разглеждат приети преди 8 години (в началото на 2016 г.) правила, залегнали в наредбата за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Eкскурзовод".

Приключенският туризъм у нас привлече двойно повече чуждестранни туристи

При този вид туризъм у нас чуждестранните туристи се удвоиха

Какви са предпочитанията на посетителите

В тях се посочват конкретните изисквания към образованието на кандидатите. То може да е висше или средно специално с придобита степен на професионална квалификация, като сред вариантите за завършена специалност от ВУЗ са "История и археология", "Религия и теология" и "Социология".

Очаква се бъдещите екскурозовди да са преминали миниум 4 седмици практическа подготовка в организация от сферата на туризма и освен това да са положили успешно организиран от Министерството на туризма изпит за придобиване на правоспособност. При работа с чужд език, владеенето му на ниво минимум B2 трябва да бъде доказано с документ.

В същото време, практикуващите към момента на влизане в сила на наредбата екскурзоводи се вписват в Списъка на правоспособните екскурзоводи само на база заявление до ресорния министър, придружено с копие на дипломата за завършено образование и, когато това се налага, удостоверение за владеенето на чужд език.

"По този начин съществуващите участници на пазара не е трябвало да полагат изпит за правоспособност за разлика от новонавлизащите. Регулации, които поставят някои участници на пазара в привилегировано положение спрямо други също могат да представляват ограничение на конкуренцията", заявяват от КЗК.

Кой вид туризъм у нас е с най-висока заетост на хотелите

Кой вид туризъм у нас е с най-висока заетост на хотелите

Необходима е обаче и подкрепа от държавата

Комисията започва "задълбочена оценка за съответствието с правилата на конкуренция на нормативната уредба", като целта е да установи "дали са оправдани с оглед на постигане на други цели от обществено значение и дали тези цели могат да бъдат постигнати, без да се ограничава конкуренцията".

По каква причина антимонополният орган в началото на 2024 г. се занимава с наредба от началото на 2016 г., не става ясно.