Световните борсови индекси са при нови върхове, а средата на исторически рекордно ниски лихви, поддържани от централните банки в световен мащаб, и тенденцията те да бъдат запазени при подобни нива, поне през следващата година (ако се съди по направените изявления от ФЕД и ЕЦБ), поставя труден въпрос пред инвеститорите - как да балансират търсене на доходност с риск. Това е много труден въпрос, особено при положение, че лихвите по облигациите са крайно ниски.

Предвид на факта, че облигациите съставляват голям процент от традиционните портфейли на инвеститорите за пенсиониране, липсата на този стабилен доход вреди сериозно на доходността на целия портфейл, като този проблем се появи преди повече от четири години, коментират пазарни наблюдатели.

"Няма лесни отговори. Дилемата е особено остра за пенсионерите", написа преди четири години Бърт Малкиел, икономист в The Wall Street Journal. "Преди едно поколение те биха могли да инвестират спестяванията си в 10-годишни държавни облигации на САЩ и да могат да разчитат на обещания лихвен процент от 6% до 7%. Те също можеха да спят добре през нощта, знаейки, че портфолиата им се състоят от един от най-сигурните активи в света."

Пенсионерите обикновено имат широка диверсификация на инвестициите, извън държавния дълг, чрез високодоходен дълг, облигации на развиващите се пазари, корпоративни облигации с инвестиционен клас и държавни облигации, защитени от инфлация (TIPS). В търсенето на по-голяма възвръщаемост без драстично повишен риск обаче, все повече портфолио-мениджъри поглеждат към различни алтернативи. Ето и някои от тях:

Привилегировани акции

Много пенсиониращи се инвеститори (и много инвестиционни консултанти) смятат, че този род акции са загадъчни. Това е така, защото изглежда, че това са две неща едновременно: облигация и акция. Привилегированите акции са хибридна ценна книга, която плаща фиксиран дивидент като облигация, но също така представлява собственост в компания, като акция. Докато технически са инвестиции в акции, привилегированите емисии всъщност функционират някъде между облигации и акции.

Например, подобно на корпоративни облигации, преференциите се проследяват от големите фирми за кредитен рейтинг. Предпочитанията са за инвестиционен клас, но често те се оценяват по-ниско от облигациите, тъй като не носят пълните характеристики на облигациите.

Да бъдеш "младши" означава, че при несъстоятелност инвеститорите в облигации се ползват с привилегии преди инвеститорите на привилегированите акции. Въпреки това, инвеститорите в тези акции на свой ред получават своите плащания преди обикновените акционери.

Положителната страна е, че привилегированите акции благоразумно генерират по-висока възвръщаемост, като същевременно намаляват риска. В крайна сметка това означава повече пари при пенсиониране.

Привилегированите книжа са по-малко нестабилни от обикновените акции. В допълнение, докато лихвите по облигациите се облагат с данъци върху доходите на физическите лица, дивидентите по привилегированите акции се облагат с по-атрактивни дългосрочни ставки на капиталовата печалба.

И така, какви са потенциалните недостатъци?

Привилегированите книжа са акции. По дефиниция те са по-рискови от облигациите.

На второ място, тъй като лихвените проценти се повишават, оценката на привилегированите акции може да падне, както на облигациите. Независимо от това, нарастващите лихвени проценти поради икономическия растеж са склонни да повишават кредитоспособността на преференциите, особено тези, издадени от търговски банки, които се възползват от по-високи лихви.

Докато лихвите от висококачествени дългове като държавни облигации на САЩ остават потиснати, разумно е да търсите по-добра възвръщаемост при приемливо ниво на риск сред вашите инвестиции, ориентирани към доходите.

Висококачествените привилегировани акции с атрактивни дивидентни потоци са относително стабилни и само умерено по-нестабилни от облигациите. Това означава, че привилегированите акции могат да бъдат полезна част от портфейла на инвеститора в среда, гладна за доходи.

Най-предпочитаните акции се предлагат от големи финансови институции, сред които най-големите американски банки и застрахователни компании. За инвеститорите има и одобни ETF-и, като този на iShares (PFF). Основните притежания на фонда включват големи банкови емитенти като Wells Fargo, Citigroup, GMAC Capital и JP Morgan. Текущата 30-дневна доходност на този фонд е 4.51% на годишна база.

Облигации

Макар да изтъкнах недостатъците на облигациите - в свят на рекордно ниска доходност и потенциал за повишение на лихвите в един бъдещ момент, те си остават най-разпространения начини за инвестиране, ориентирано към доход и без съществено поемане на риск.

Облигациите обаче също са един от най-разнообразните и сложни класове активи. Има държавни облигации, които включват заеми на общини, федералното правителство на САЩ или на чуждестранни правителства. Има и корпоративни облигации, които включват заеми на предприятия с всякакъв размер.

И накрая, доходността, генерирана от дадена облигация, варира в зависимост от спецификата, включително рисковия профил на кредитополучателя и падежа на облигацията. Правилното изследване на отделните облигации може да бъде сложна задача. В резултат на това повечето индивидуални инвеститори избират облигационни фондове, било то под формата на индексни, или взаимни такива. И това определено им спестява много главоболия да се ориентират сами в този изключително сложен свят...

Дивидентни акции

Те обикновено са по-рискови от облигациите, тъй като компаниите ги изплащат от печалбата си. Както показа финансовата криза от 2008 г. и случилата се здравна пандемия през тази, дори и най-стабилните компании могат да имат затруднения, които да повлияят негативно върху печалбите и изплащаните от тях дивиденти. Но също така, стана ясно и че често тези затруднения са временни.

Все още мнозина са готови да поемат този допълнителен риск, ако това означава, че могат да се възползват от потенциала на редовно плащания дивидент с дългосрочните надежди първоначалната им инвестиция да расте, заедно с останалата част от фондовия пазар. Дивидентните акции могат да бъдат печеливши, когато осигуряват постоянен доход.

Всъщност проучване сочи, че от 1926-та година насам, близо половината от реализираната доходност на инвеститорите се дължи именно на получените дивиденти. Така че не пренебрегвайте този вид доходи!

В допълнение, все повече стават експертите, които прогнозират, че ротацията от акции ориентирани към растеж, към такива ориентирани към стойност (обикновено изплащащи дивидент), ще продължи и през следващата година. Определено е добре инвеститорите да не обръщат гръб на компаниите, които традиционно ги възнаграждават с регулярни плащания.

Недвижими имоти

Друг популярен инвестиционен клас са недвижимите имоти. Има специален клас акции, известен като дружества със специални инвестиционни цели (АДСИЦ-и, известни още като REITS), който разпределя почти целия си нетен доход на акционерите (90% от печалбата се разпределя под формата на дивидент).

Инвеститорите могат да купуват отделни АДСИЦ-и или да влагат пари в ETF-та инвестиращи в подобен род компании за улеснение и диверсификация.

Трябва да се отбележи, че индексът следящ представянето на този род акции на БФБ, бе единствения повишил се индекс на родния капиталов пазар през 2020-та година, на фона на понижение от над 20% за индекса на сините чипове SOFIX.

Фондове за разпределяне на активи Как да изградите портфейл, ориентиран към доход, благодарение на тези публично търгувани фондове? Помислете за инвестиционен фонд, който ще изгради портфейла вместо вас. Такъв тип включват различни индекни фондове (ETF-и) за разпределяне на активи, но също така и ориентирани към доход взаимни фондове, например Vanguard Wellesley (VWINX), който предоставя смесен портфейл за инвеститори, ориентирани към доход. В момента фондът е съставен от 40% акции и 60% облигации.

Нетрадиционни източници

Има няколко нетрадиционни източника, които могат да помогнат за генерирането на доход, ако сте готови да отделите време и енергия, за да ги потърсите. Тези, които разполагат с повече пари в банката, могат да обмислят партньорство в местен бизнес. Всички тези нетрадиционни източници изискват старание, тъй като не са типични инвестиции. Но те могат да бъдат полезен източник на диверсификация и в определени случаи да предоставят повече възможности за висок доход.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на фондовите пазари