Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) свиква ОСА на 25.06.2014 год., съобщават от дружеството. Събранието ще се проведе от 10.00 ч. в гр. София, ул. Славянска № 29А, ет. 2 при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклад за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;

При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.07.2014 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.06.2014 год.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.06.2014 год.