Ако се питате в кой сектор се насочват най-големият обем фирмени заеми, които банките отпускат, отговорът е в сектор "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети". Последната статистика на БНБ показва, че в него са съсредоточени 26.5% (над една четвърт) от всички фирмени заеми.

Фирмите от същият този сектор контролират и 25.7% от всички фирмени депозити в българските банки. Значимостта на въпросния сектор се потвърждават и от данните на Националния статистически институт. Последните са за 2019-а, но едва ли те са претърпели някакви значителни промени през последната година и половина. Та според тези данни това е най-големият сектор и нас по брой предприятия - 147 747 и по оборот - над 135.53 млрд. лева. За 2019-а продажбите на сектора са за близо 27.1 млрд. лева, в него са били заети над полвин милион човека, а направените разходи за персонала са общо около 6.43 млрд. лева.

Следващите два по значимост сектори и във фирменото кредитиране според данните на БНБ към средата на 2021-а са преработващата промишленост и операциите с недвижими имоти. На преработващата промишленост се падат 21% от всички фирмени заеми. Фирмите от този сектор контролират и 14.8% от общият обем на бизнес депозитите в българските банки.

Данните на НСИ за 2019-а показват че в този сектор има 31 152 фирми, които са направили годишен оборот от над 72.13 млрд. лева и са произвели продукция за повече от 68.92 млрд. лева. В сектора през 2019-а са работили близо 540 хил. души, а разходите му за персонала са 8.53 млрд. лева.

По дял на заемите в общия обем на отпуснатите към средата на 2021-а фирмени кредити на трето място се нарежда сектора "Операции с недвижими имоти". Той държи 10.7% от общият обем на предоставените заеми. Към 2019-а фирмите в този сектор 24 397 и те са направили оборот за над 3.4 млрд. лева. В тях са работили близо 40 хил. човека, а разходите са персонал са над 488 млн. лева.

Данните на БНБ за фирмите следната картина към полугодието на 2021-а: Кредитите на сектор Нефинансови предприятия са 142 хил. броя, като спадат на годишна база с 4.3%. Размерът им е 35.903 млрд. лева, като се отчита нарастване с 3.1% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на заемите на сектор Нефинансови предприятия нараства с 0.1%, а размерът им се намалява с 0.6%. Към края на юни 2021 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 74.5%.

Депозитите на сектор Нефинансови предприятия в края на юни 2021 г. са 601 хил. броя, като се отчита ръст от 3.2% спрямо края на същия месец на 2020 г. В края на второто тримесечие на 2021 г. размерът на тези депозити е 29.356 млрд. лева като на годишна база той нараства с 12.9%. Спрямо края на март 2021 г. броят им се повишава с 2%, а размерът им намалява с 2.1%.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (25.7%), Преработваща промишленост (14.8%) и Строителство (9.6%). Към края на юни 2021 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 51%.