Българската народна банка (БНБ) остава "затегнат" контрола над кредитирането в страната.  Това е видно от решение на Централната банка, според което управителният съвет на БНБ е оставил нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в България, на 1.5% и през третото тримесечие на 2023 година.

При оценката за нивото на антицикличния буфер се отчитат както референтният индикатор, така и съответните насоки на Европейския съвет за системен риск (ЕССР).

БНБ отчете двуцифрен ръст при жилищните кредити

Вълната от ипотечни кредити набира сила

Увеличение има при почти всички видове заеми

По отношение на данните, свързани с референтния индикатор, към края на първото тримесечие на 2022 г. съотношението кредит/БВП, изчислено според публикуваната на интернет страницата на Българската народна банка методология, възлиза на 92.7%. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-30.1 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер.

При оценката за нивото на антицикличния буфер БНБ взема под внимание и допълнителни индикатори, фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, както и общото състояние на икономическата среда.

"В условията на ниски лихвени проценти и засилено предлагане на заемни ресурси кредитната дейност в сегмента на домакинствата продължи да се разширява с ускорени темпове през първото тримесечие на 2022 г. Запазването на текущите темпове на кредитен растеж създава предпоставки за увеличение на задлъжнялостта, което при вече ясно очертаната промяна на лихвения цикъл може да се отрази негативно върху способността на кредитополучателите да обслужват задълженията си и да доведе до нарастване на необслужваните кредити и обезценките при влошаване на икономическите условия", пише в решението на централната банка.

Лихви по ипотечни кредити: Какво може да очакваме?

Лихви по ипотечни кредити: Какво може да очакваме?

Все по-търсена от купувачите е възможността за по-висок процент финансиране - между 75% и 85% от цената на жилищата

В отговор на тези рискове, през 2021 г. УС на БНБ увеличи нивото на антицикличния буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, на 1.0% от 1 октомври 2022 г. и на 1.5% от 1 януари 2023 г.

Това, което е важно да се знае, е че БНБ взема решението сега, но то влиза в сила след една година. Това означава, че до края на третото тримесечие на 2022 г. равнището на антицикличния буфер се запазва на ниво от 0.5%.

"Предвид рисковете, свързани със запазващата се висока кредитна активност и несигурността в икономическата среда, антицикличният капиталов буфер на ниво от 1.5% през третото тримесечие на 2023 г. има за цел да засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките", мотивират решението си от БНБ.

Бумът на жилищните кредити продължава с двуцифрени темпове

Бумът на жилищните кредити продължава с двуцифрени темпове

Статистиката отчита съвсем леко забавяне

На този фон банковото кредитиране набира все по-голяма сила

Това е видно от последните данни на Българската народна банка, според които обемът на кредитите на неправителствения сектор (фирми, домакинства, финансови предприятия) се увеличават на годишна база с 11.2% и достигат 74.590 млрд. лева. Сумата им все още е далеч от обема на депозитите в банковата система, който гони 105.692 млрд. лева.