С отчитане на пандемичната ситуация, 2021-а се очертава като много по-лоша по отношение на преките чуждестранни инвестиции в сравнение с 2020-а. Според последния доклад на БНБ нетният поток на преките инвестиции в страната за януари - август 2021 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 797.1 млн. евро (1.2% от БВП), като намалява с 1 229.9 млн. евро (60.7%) спрямо този за януари - август 2020 г. (положителен поток от 2 027 млн. евро, 3.3% от БВП). През август 2021 г. потокът е положителен и възлиза на 165.6 млн. евро, при положителен поток от 288.2 млн. евро за август 2020 година.

При разглеждането на тези данни трябва да се вземе предвид, че те са направени при прогноза на БНБ за БВП през 2021-а в размер на 65 670 млн. евро и 60 641.8 млн. евро за 2020 г. по данни на НСИ от 09.03.2021 година.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на чуждестранни лица в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е въобще на минус. Той е отрицателен и възлиза на 8.8 млн. евро за януари - август 2021 г. Той е по-малък с 224 млн. евро от този за януари - август 2020 г., който е положителен в размер на 215.2 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 3.7 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 0.1 млн. евро за януари - август 2020 година. Явно ръстът на цените на жилищата се дължи изцяло на българските граждани и до голяма степен е подкрепен от евтиното кредитиране, което пък е поредния аргумент в полза на решението на БНБ да увеличи от октомври 2022-а антицикличния буфер.

Според Централната банка по предварителни данни, реинвестираната на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружествата на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 1 100.4 млн. евро, при положителна стойност от 742.1 млн. евро за януари - август 2020 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 294.4 млн. евро, при положителна стойност от 1 069.7 млн. евро за януари - август 2020 година.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари - август 2021 г. са от Люксембург (472.7 млн. евро), Нидерландия (296.7 млн. евро) и Германия (123.2 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Чехия (238.4 млн. евро) и Швейцария (159.8 млн. евро).