Общият брутен  външен дългна България  в края на юли 2016 г. е 34 891.5 млн. евро (76.7% от БВП ), което е с 803.1 млн. евро (2.4%) повече в сравнение с края на 2015 г. (34 088.5 млн. евро, 77.2% от БВП). Това показват публикуваните днес данни на Българската народна банка. 

Дългосрочните задължения в края на юли са в размер на 27,3101 млрд. евро (60,1% от БВП и 78,3% от брутния външен дълг), като нарастват с 1,101 млрд. евро (повишение с 4,2%) спрямо края на 2015 година, когато дългосрочните задължения бяха в размер на 26,7536 млрд. евро.

Краткосрочните задължения на България възлизат на 7,5814 млрд. евро (16,7% от БВП и 21,7% от брутния външен дълг), свивайки се с 297,9 млн. евро (понижение с 3,8%) спрямо края на миналата година, когато краткосрочните задължения бяха в размер на 7,8793 млрд. евро. 

Външните задължения на сектор Държавно управление в края на юли са 6637.8 млн. евро (14.6% от БВП). Спрямо края на 2015 г. (5580.1 млн. евро, 12.6% от БВП) дългът нараства с 1057.7 млн. евро (19%). Това основно се дължи на придобитите от нерезиденти емитирани облигации на международните капиталови пазари от Република България през март т.г. Дългът на сектора се повишава с 625.2 млн. евро (10.4%) спрямо юли 2015 г. (6012.6 млн. евро, 13.6% от БВП). 

През първите седем месеца на настоящата година извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са в размер на 2,6567 млрд. евро (5,8% от БВП на страната) при плащания за 6,2404 млрд. евро (14,1% от БВП) година по-рано (през януари - юли 2015-а). 

Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края на юли е в размер на 3,4062 млрд. евро, като намалява с 3,2969 млрд. евро (понижение с 49,2%) спрямо края на 2015 година. Като процент от БВП нетният външен дълг на България възлиза на 7,5% в края на юли 2016 година при 15% в края на предходната година.