В последните месеци в медийното пространство усилено се заговори за отглеждане на канабис за медицински цели на територията на Република България. Една от причините бяха твърдения, че има компании, които вече са получили лиценз за отглеждане и преработка на канабис за медицински цели в България.

Отглеждането и използването на канабис за медицински цели е една от материите, които не са регулирани на ниво Европейски съюз. На страните-членки е дадена самостоятелност да определят дали и при какви условя да бъде разрешено отглеждането на марихуана за медицински цели, въпреки че въпросът ще бъде решен на ниво ЕС в близко бъдеще. На 13 февруари тази годи Европейският парламент одобри резолюция 2018/2775(RSP) за използването на канабиса за медицински цели. Тя призовава за ясна правна дефиниция за използването на канабис в медицината и разграничаване от всякакви други начини на употреба. Депутатите настояват да се засили финансирането на медицински изследвания за канабиса, а разработените на база на канабиса лекарства да бъдат покривани от здравноосигурителните каси. Към днешна държавите-членки прилагат различни подходи в тази насока. Някои страни позволяват само регистрацията на лекарства, съдържащи вещества, извлечени от канабиса, други допускат и отглеждането и преработката на канабис за медицински цели. Фокусът на настоящия материал са условията за неговото отглеждане съгласно действащото законодателство в Република България.

Канабис или коноп е понятие, с което се означава род растения, от някои от сортовете на които може да се добива марихуана. Канабиноиди са химичните вещества в състава на марихуаната, които имат въздействие върху психиката на човека. От тях най-важен е делта-9-тетрахидроканабинолът (THC), чието съдържание варира от 0,2% до 21%. Сред другите канабиноиди, съществен ефект имат канабидиолът (CBD) и канабинолът (CBN). Сортовете коноп, в които съдържанието на канабиноиди е под 0,2% се квалифицират като индустриални и следователно неподходящи за добив на марихуана. При създаването на плантации с канабис за отглеждане на марихуана за медицински цели се взема предвид дали крайната продукция може да се реализира на местния пазар, или следва да се използва само за износ към други държави.

Как се третира канабисът в България?

Правното положение на канабиса в България се регулира от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Прави впечатление, че отношението на закона към растението е толкова стриктно както към други високорискови вещества - опиев мак, кокаинов храст. Принципът е, че отглеждането на опиев мак, кокаинов храст и на растенията от рода на конопа, е забранено. Нещо повече - законът възлага изрично задължение на собствениците или ползвателите на земя със земеделско или друго предназначение да следят за поникването на такива растения и да се грижат за своевременното им унищожаване.

Законът предвижда класификация на наркотичните вещества и растения според тяхната опасност за живота и здравето на хората (а и на животните). Канабисът и марихуаната попадат в Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина. Останалите списъци, по които са класифицирани наркотичните вещества са: Списък II - Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина, и Списък III - Рискови вещества. Именно от тази класификация на марихуаната/канабиса можем да направим извода, че същата е забранена за употреба в медицински изделия. Нещо повече, съгласно действащото законодателство забранено е производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати, попадащи в списък I.

Как може да се промени статутът на канабиса/марихуаната?

Историята разпознава редица случаи, в които рискови вещества, третирани като опасни за населението, впоследствие навлизат в хуманната медицина, както и обратно.

Нормативните актове в областта отчитат възможността за достигане до нови резултати от проведени научни изследвания и в Наредбата за реда за класифициране на растенията е предвиден специален ред, по който може да се промени класификацията на дадено растение или вещество, както и съответно правилата за употребата му. Такава промяна може да се изрази в няколко насоки - изключване на определено растение от списъците с наркотични вещества, включване на ново растение/вещество в тези списъци или преместване на растения от един списък в друг.

Предложенията за извършване на промяна в списъците се отправят до председателя на Националния съвет по наркотични вещества, който възлага на експертен съвет да изготви мотивирано становище по всяко от постъпилите предложения. Възможно е необходимостта от включване, заличаване или преместване на едно растение или вещество от списъците да изхожда от задължения не Република България по международен договор. В тези случаи процедурата е идентична и отново се изисква становище от експертния съвет.

За да бъде вписано едно вещество в списъците с наркотични вещества, то трябва да отговаря на един от следните критерии: да има доказано психоактивно действие, да може да предизвика състояние на зависимост, да може да предизвика вредни въздействия, сходни с тези на упойващите и психотропните вещества, да може да бъде преобразувано в упойващо или психотропно вещество, да има данни за злоупотреба в друга държава, да бъде поставено под контрол в друга държава. От така зададените критерии става ясно, че канабисът няма как да бъде изключен изцяло от списъците с наркотични вещества, но няма пречка да бъде преместен от списък I в списък II. Преместването на канабиса в списък II би могло да отвори вратите за използване на канабиса в хуманната или във ветеринарната медицина, но няма да позволи само по-себе си отглеждането на канабис (със съдържание над 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол). Именно тетрахидроканабинолът (THC) е ключовата активна съставка на канабиса, която се използва и при разработването на медицински продукти. За тази цел ще е необходима промяна в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, където се съдържа изрична забрана, а също и в други свързани актове. По-важната част е тази концепция да бъде обсъдена в обществото и едва тогава да се пристъпи към въвеждане на промени, изготвени от специалисти запознати с местното законодателство, европейските актове и световните практики.

При какви условия може да се отглежда канабис в България сега?

Както споменахме по-горе, принципът е, че отглеждането на канабис на територията на Република България е забранено. Допуска се едно изключение - когато отглежданите растения от рода на конопа (канабис) са предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев и са със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета. Отглеждането на канабис дори и при тези условия не е свободно - тази дейност е обект на контрол от Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС). Лицата, които отглеждат канабис предназначен за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, трябва да получат лиценз за извършване на тази дейност. За издадените лицензии се води регистър, който не е публичен. През март 2018 г. бе приета Наредба №1 за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол и Наребда №3 за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев. С издаването на тези две наредби от страна на Министерството на земеделието, храните и горите се установиха по-ясни правила в областта. Прави впечатление обаче, че дори и по отношение на растения от рода на конопа със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, които не оказват влияние върху човешката психика, се прилага строга регулация както по отношение на отглеждането, така и по отношение на реализацията на продукцията.

На последно място следва също да отбележим, че Законът за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите предвижда възможност да се издава разрешение на физически и юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват и използват ограничени количества от растенията и веществата от списък I за медицински, научни и лабораторни изследвания, за образователни цели, както и за поддържане работното състояние на служебните кучета, разкриващи наркотични вещества. Допустимите количества се определят с наредба и към момента ограниченото допустимо количество за коноп и марихуана е 30 000 грама.

Сравнителният анализ на законодателството в сферата в различните държави от ЕС налага извод за необходимост от реформиране на националното ни законодателство. Целта на подобна реформа би било изработването на по-съвременни правила по отношение на отглеждането, вноса, износа и преработката на растения от рода на конопа. Опитът на някои съседни държави показва, че при адекватна регламентация на сектора, разкритите нови бизнес възможности са съществени. Разбира се, темата за статуса на канабиса като лекарство, но и като наркотично вещество, следва да се подложи на задълбочена обществена дискусия, която да предшества евентуалните законодателни промени. Тук основна роля ще играят обществените нагласи, като се търси баланс между страховете на обществото и желанието за разкриване на нови бизнес нисши.