Поради огромния обществен интерес, създаден покрай избора за нов управител на БНБ съм принуден да обърна внимание на следното: Някой задава ли си въпроса - какви са правомощията на управителя на БНБ? Неговата функция не е ли по-скоро представителна, или той има такива права, предоставени му от закона, че от него да зависи едва ли не цялата банкова система в страната. Като човек гледа и слуша процесите около избора на управител на БНБ ще си помисли, че тази длъжност е толкова важна за БНБ, търговските банки, лицензираните финансови институции и въобще за финансовата система за страната, и затова трябва да се избере такава фигура, от която зависи всичко в банковата система на страната. Бил много важен, защото в БНБ били парите на държавата и едва ли не от управителя на БНБ зависи финансовата стабилност.

Така ли е обаче в действителност?

Какво е казал законодателя, регламентирайки правомощията на управител на БНБ в настоящата нормативна уредба:

Според разпоредбата на Чл. 10 от Закона за БНБ: "Органи за управление на Българската народна банка са управителният съвет, управителят и тримата подуправители, избрани за ръководители на основните управления по чл. 19".

Съгласно Чл. 12. (1) от Закона за БНБ "Управителят на Българската народна банка се избира от Народното събрание".

Правомощията на управителя са регламентирани в разпоредбите на Чл. 18. (1) "Управителят на Българската народна банка организира, ръководи и контролира дейността на банката с изключение на онези дейности, които с този или с друг закон са предоставени в изключителна компетентност на подуправителите, и я представлява в страната и в чужбина. Той може да предоставя упражняването на някои от правомощията си на други длъжностни лица.

(2) Управителят може да създава консултативни съвети, които подпомагат осъществяването на неговите функции" и толкова.

Какви качества трябва да притежава бъдещият шеф на БНБ?

Какви качества трябва да притежава бъдещият шеф на БНБ?

Гост на Money.bg е бившият член на управителния съвет на БНБ проф. Гарабед Манасян

Като се прочете текста на чл.16 от ЗБНБ се вижда, че всички важни и съществени решения са от компетенциите на Управителния съвет, който е колективния орган на управление.

Какво излиза - управителят на БНБ не може еднолично да взима никакви съществени решения, касаещи дейността на БНБ и на банковата система. Например: може ли управителя на БНБ да издава еднолично лицензии, респ. да отнема такива -не може. Може ли да налага надзорни мерки и мерки за ранна намеса - не може. Може ли да определя еднолично някакви решения в областта на паричната, валутната и кредитната политика - не може. И въобще има ли някакви правомощия /компетенции/ които да може да упражнява еднолично. НЯМА. Единствено на него принадлежи правото да представлява БНБ в страна и чужбина, т.е. представителната функция, която му се полага по закон.

Ето защо безкрайно много се учудвам като чета разни концепции за развитието и функционирането на БНБ, на банковата система, за влизане в еврозоната, за въвеждане на еврото и т.н. Такива концепции може да пише всеки, който познава материята или преподава банково дело. Никой не зададе въпрос: Извинете какви права има управителят на БНБ? Какъв е отговорът на този въпрос: никави.

Всички важни правомощия са предоставени от законодателя на колективния орган - УС на БНБ и на подуправителите, съобразно ресорът за който отговарят. За какво е тая борба, тия кандидатури - едно е безспорно, че управителят получава едно от най-високите възнаграждения в държавата. Но други му правомощия са твърде стеснени, да не кажа - почти ги няма. Е - той има право да предложи на НС част от подуправителите. Но пак ги избира парламента или се назначават от президента. Затова и в закона няма изисквания за заемане на длъжността управител, а има за членовете на управителния съвет / лица с високи нравствени качества, които са изтъкнати професионалисти в сферата на икономиката, финансите и банковото дело. Други изисквания няма.

Ако някой се съмнява в горното, нека посочи конкретни примери - какви решения е взел еднолично настоящия, а и миналите управители на БНБ. Защо обект на наказателно преследване са били всички подуправители, отговарящи за банковия надзор, а нито един управител не е бил разследван. Защото от него нищо не зависи.

Хубаво е да се четат законите, ако не се познават. Напълно излишна е тази препирня за заемане на поста управител на БНБ. Спокойно за управител на БНБ може да се избере една представителна дама / с хубава визия/ - която да отговаря на изискванията на член на управителния съвет, също и да владее перфектно английски език. Даже мисля, че ще свърши повече работа от тези с безкрайните концепции и теории, които сами еднолично не могат да приложат.