Министерството на земеделието публикува окончателните данни от своето преброяване през 2020 година От тях се вижда как от 2003 г., когато в страната са били регистрирани 665 548 стопанства, до 2020-а броят им намаляват до 132 742 земеделски субекта.

Видно е, че през последните 20 години пред очите на две поколения съвременници българското село трайно изчезва, затова и последните данни от преброяването на земеделските стопанства в страната не изненадват никого, коментира sinor.bg.

И това почти шесткратно стопяване се дължи на всички онези икономически и политически фактори, поради които българинът трайно емигрира от страната, което се видя и при преброяването на населението, обявено през септември. Според него в периода 2011 - 2021 г. българите са намалили с 845 хиляди, достигайки 6 519 789 души.

Интересни са данните при стопанствата, когато от 2003 до 2007 г., когато България влиза в ЕС, броят им намалява с по 130 хиляди на година, а след 2007-а година този спад вече се движи между 50 хиляди и 100 хил. на година. Единственият плюс е, че благодарение на европейското и национално субсидиране имаме запазване на обработваемите площи.

Статистиката отчита, че през последните години при фалитите на малките ферми големите изкупуват земята и така за последните 10 години използваната земеделска площ в едно стопанство се е увеличила над 3 пъти. Така през 2020 г. 119 251 земеделски стопанства са стопанисвали индивидуално 3 959 288 хектара земя, или 39 592 880 дка от общо използваната земеделска площ, която е била 4 564 152 ха, или 45 641 520 дка. А средният размер на земята в едно стопанство е нараснал над три пъти, достигайки 332 декара за едно стопанство, или 33,2 хектара.

И тук идват данните за най-голямата диспропорция между стопанствата и обработваната от тях земя, трайно наложила се през последното десетилетие в България. Според данните на Министерството на земеделието през 2020 г. общата обработваема площ в страната е била 45 641 520 декара и от нея най-голям процент - 84 на сто (или 38 259 450 дка) се обработват едва от 13 366 регистрирани стопанства, съставляващи 10% от общия брой стопанства. Всяко едно от тези големи стопанства притежава и обработва средно по 2 862 дка, сочи докладът на министерството. В същото време стопанствата с до 10 декара са 37 452 и общо обработват 162 130 дка, съставляващи 0,4% от обработваемите земи в страната.

През 2020 г. земята се стопанисва основно от физически лица (121 372 стопанства) и от търговски дружества (8 624), докато 10 години по-рано физическите лица са били 362 766, а търговските дружества - едва 3 921.

Странното е, че за изминалите 10 години трайно намалява броят на едноличните търговци - ако през 2011 г. те са били 2 257, то през 2020 г. - вече са 1 751, което до голяма степен се дължи на увеличаването на пенсионните прагове, коментират експерти.

Заплашително спада и броят на земеделските кооперации - ако през 2003 г. те са били 1 992, то през 2011 г. вече са 946, за да спаднат през 2021 г. до 714, сочи статистиката.

Същата тенденция на намаляване на фермите и увеличаване на броя на животните в едно стопанство се наблюдава и в животновъдството. През 2011 стопанствата, в които са се отглеждали животни, са наброявали 279 717, а в тях са се отглеждали 1 149 737 животни. Десет години по-късно, през 2020 г. те намаляват три пъти и фермите вече са 72 хиляди, но животните в тях са 1 026 174, така че средният размер на отглежданите единици в едно стопанство надхвърля 3,5 пъти броя през 2011 година.

Броят на отглежданите в земеделските стопанства говеда се увеличава с 6% спрямо 2010 г., млечните крави са 237 хиляди броя, а кравите от друго направление достигат до 154 хиляди. Отглежданите в земеделските стопанства биволици се увеличават и достигат 14,6 животни.

В стопанства с 50 и повече говеда се отглеждат 64% от говедата през 2020 г., докато при преброяването през 2010 г. делът им е бил 37%. В стопанства с 1 000 и повече свине през 2020 г. се отглеждат 95% от свинете, при отчетени 64% през 2010 г.

При птиците също се наблюдава увеличаване на относителния дял на отглежданите в стопанства с 20 000 и повече птици: 2020 г. - 87%, 2010 г. - 69%. В стопанства със 100 и повече кошера се отглеждат 608 065 (70%) пчелни семейства.