Дружеството Български фонд за дялово инвестиране АД е реализирало печалба към четвърто тримесечие на годината, в размер на 15 хил. лв. В края на септември печалбата бе идентична.

Общите приходи на дружеството са 106 хил. лв., което е с 2.91 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 184.38 % спрямо предходния период до 91 хил.лв.

Нетните приходи от продажби към четвъртото тримесечие на 2014г. са в размер на 0 хил. лв. и представляват 0.00% от общите приходи. Спрямо същото тримесечие на 2013 година те се увеличават с %.

Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за IV-ро трим. на 2014г.

Към 31 декември 2014г. дружеството показва печалба на акция в размер на 0.01лв.

Собственият капитал на дружеството към четвъртото тримесечие на 2014г. е 2120 хил. лв. , като спрямо същия период на 2013г. се е увеличил с 0.86 %.

Обобщена информация за търговията с акции на дружеството на БФБ – София през четвърто тримесечие на 2014г.:
Общ брой изтъргувани акции: ( 300 бр. акции )
Общ брой сделки: ( 3 бр. )
Минимална цена: ( 1.110 лв. )
Максимална цена: ( 1.110 лв. )
Среднопретеглена цена: ( 1.110 лв. за акция. )

*Обобщената информация не обхваща сделки с акции на дружеството сключени на нерегулиран пазар.