Въпреки, че не се наблюдава тенденция за увеличаване на измамите с ценни книжа, все още съществуват такива случаи, съобщава Комисията по финансов надзор.

В тази връзка е добре да не приемаме  предложения за изкупуване на наши акции, поименни компенсационни бонове или компенсаторни записи от лица, които обикалят по населените места. Договори за покупко-продажба на тези книжа се сключват само в регистрирани в КФН клон или офиси на инвестиционните посредници, напомня комисията.

Цените на книжата се определят на фондовата борса, където се търгуват. Препоръчително е , ако дадено лице съобщи определи цена, то ние  лично  да я проверим. Това може да направим чрез интернет страницата на „Българска фондова борса-София" АД  или чрез лицензиран инвестиционен посредник. Информация за лицензираните инвестиционни посредници може да намерим на интернет страницата на КФН.

Подписването на празни бланки, приемането на пари в брой за предаване на депозитарни разписки, копирането на лични карти извън офисите на инвестиционните посредници е предпоставка за измама.

Използването на заблуждението, неопитността или неосведомеността на собствениците на ценни книжа или компенсаторни инструменти, с цел да им се причини имотна вреда, е престъпление съгласно Наказателния кодекс. При установени такива опити за формиране или поддържане на невярна представа за цената на ценните книжа или за начина на тяхната продажба следва да се поиска легитимация на лицето и да се сигнализират органите на Прокуратурата и МВР.