Таксата за подаването на годишния финансов отчет (ГФО) и съпътстващите документи за българската предприятия отпадна от началото на 2022 г., припомнят от Агенцията по вписванията.

Досега компаниите плащаха по 40 лева, а ако подадат документите през интернет - 20 лева. Промените бяха приети през пролетта на миналата година от Народното събрание.

През 2021 г. има и друга промяна — ГФО се подава само по електронен път. Компаниите вече масово се възползваха от възможността да изпратят документите през интернет — през 2020 г. почти 300 хил. декларации, или 83 процента от общите, са подадени онлайн.

Крайният срок е 30 септември, а отчети трябва да подадат всички предприятия, регистрирани по Търговския закон и ЗЮЛНЦ — дружествата с ограничена отговорност (ЕООД, ООД), акционерните дружества (АД), едноличните търговци (ЕТ), командитните дружества (КД), събирателните дружества (СД), сдружения и фондации. Предприятията, регистрирани по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) не публикуват отчетите си в Търговския регистър.

Междувременно от Агенцията по вписванията съобщиха, че са надградили услугите на регистър БУЛСТАТ. Надграждането е свързано с промяната, според която 10-значните кодове по БУЛСТАТ на физическите лица, съвпадащи с техните ЕГН или личен номер на чужденец (ЛНЧ) ще бъдат преобразувани в 9-значни. Промяната става автоматично и не изисква от потребителите да подават документи или заявления.

По-рано успешно приключи и първата фаза за свързване на Търговския регистър с европейския информационен обмен по BRIS.

Новите 9-значни кодове ще осигурят защита на личните данни на физическите лица, регистрирани като самоосигуряващи се в регистър БУЛСТАТ, чийто код в момента е 10-цифрен и съвпада с тяхното ЕГН. Тя е в съответствие с европейски регламент за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR) и засяга повече от 300 хил. души в България.