Продължаващата тенденция на ниски лихви и постепенното облекчаване на стандартите на банките за отпускането на нови заеми за домакинствата, стимулира рекорден растеж на търсенето на жилищни кредити в началото на 2021 година. И тази ситуация на пазара ще се запази поне през следващото тримесечие на фона на леко нарастване на необслужваните заеми в портфейла на банките, както и на лихвите.

Такова обобщение може да бъде направено от второто издание на "Икономическия преглед" на Българската народна банка (БНБ) за 2021 година. 

Според него търсенето на жилищни заеми у нас е стигнало най-високото си ниво от предходната криза насам или иначе казано за последните 11 години.

"През първото тримесечие на 2021 година банките отчитат запазване на търсенето на кредити от предприятия и значителното му увеличение при домакинствата, което е особено силно изразено по отношение на кредитите за покупка на жилище. В исторически план от началото на включването в Анкетата за кредитната дейност на банките, засягащи сектора на домакинствата (2010 година), не е наблюдавано подобно нарастване на търсенето на жилищни кредити", се казва в документа.

Лихвите по кредити продължават да танцуват

Лихвите по кредити продължават да танцуват

Поевтиняването на заемите за населението като че ли приключва

Междувременно същата анкета показва, че финансовите институции са разхлабили изискванията за отпускането на заеми за предприятията и домакинствата, като това се отнася в най-голяма степен за кредитите за нов дом.

"За смекчаването на политиката на банките при кредитите за домакинства влияние са оказали и благоприятните перспективи за жилищния пазар и повишената оценка за платежоспособността на кредитополучателите. По-слабата склонност на банките към риск е продължила да влияе за затягане на кредитната им политика по отношение на фирмените и потребителските кредити, докато по-силната склонност към риск е благоприятствала политиката им по отношение на кредитите за покупка на жилище", обобщават от БНБ.

От централната банка посочват, че банките очакват допълнително смекчаване на изискванията на стандартите за отпускането на заеми на домакинствата.

От БНБ посочват, че за второто тримесечие се очаква увеличение на дела на необслужваните заеми в портфейлите на банките и "умерено" нарастване на лихвените проценти. Тези два фактора обаче няма да повлияят на търсенето на кредити. Основните двигатели на растежа в този сегмент все още ниските нива на лихвените проценти, както и положителните перспективи ва пазара на имоти в страната.

БНБ: Ръст на необслужваните заеми ще доведе до увеличаване на лихвите по новите кредити

БНБ: Ръст на необслужваните заеми ще доведе до увеличаване на лихвите по новите кредити

Инфлацията ще продължи да расте поне до есента, прогнозират от финансовата институция

"При лихвените проценти по новите кредити очакваме слабо покачване под влияние на прогнозираното повишение на дела на необслужваните кредити в банковите портфейли с изтичането на удължените срокове за отсрочване на задължения на клиентите на банките", се посочва в прегледа.

Що се отнася до депозитите на българските домакинства, докато през първите месеци на 2021 година те продължиха да нарастват в резултат на отложено потребление на стоки и услуги, в следващите месеци се очаква растежът в сегмента на влоговете да се забави.

"През първите пет месеца на 2021 година растежът на депозитите на неправителствения сектор в банковата система се ускори спрямо края на 2020 година и към май възлезе на 11,7%. Тази динамика се определяше в по-голяма степен от нарастването на спестяванията на домакинствата и в по-малка степен отрастежа на депозитите на нефинансовите предприятия", посочват от БНБ.