Управителният съвет на БНБ определи ниво на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в България, в размер на 1% в сила от 1 април 2020 година. Това означава, че за всеки отпуснат заем от 100 000 лева от 1 април 2020 г. банките ще трябва да заделят допълнителен капитал от 1 000 лева.

В съобщението на БНБ се казва, че независимо от нулевото отклонение в показателя кредити спрямо Брутен вътрешен продукт, което е 95.4% вземанията на местната банкова система от неправителствения сектор продължават да нарастват със сравнително високи за последните години темпове, особено в сегмента на кредитите за домакинства. "В периоди на засилено кредитиране е възможно да започне постепенно натрупване на циклични рискове, които да се проявят в нарастване на обема на необслужваните кредити при евентуален бъдещ спад на икономическата активност и/или нарастване на лихвените проценти.

От ключово значение за способността на кредитните институции да посрещнат без затруднения последствията от евентуално влошаване в икономическата среда е поддържането на силна капиталова позиция. Увеличаването на нивото на антицикличния капиталов буфер в период на благоприятни икономически условия може да допринесе за съхраняване и допълнително засилване на капиталовата позиция на банковата система, с което да се повиши устойчивостта на кредитните институции към бъдеща реализация на кредитен риск", обясняват от БНБ.

Нивото на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, остава 0% до края на третото тримесечие на 2019 г. и 0.5% до края на първото тримесечие на 2020 г., като Българската народна банка може да вземе решение и за по-ранно увеличение на буфера и да го оповести съгласно чл. 5, ал. 5 и ал. 7, т. 6 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките. Решение за нивото, приложимо през третото тримесечие на 2020 г., Управителният съвет на БНБ ще вземе през юни 2019 г.

Освен антицикличния буфер, който има за цел да охлади прекомерната кредитна експанзия и поемането на свързани с нея неоправдани рискове от банките, БНБ прилага и буфер за други системно значими банки. За последно той бе променян през юни 2018-а когато буферът за някой кредитни институции бе увеличен. След последните корекции прилагането на този буфер изглежда по следния начин:

Банки

Общ рейтинг за ДСЗИ според Насоките на ЕБО

Размер на буфер за ДСЗИ

Считано от 1 януари 2019 г.

Считано от 1 януари 2020 г.

УниКредит Булбанк АД

1 882

0.75%

1.00%

Обединена българска банка АД

1 120

0.75%

1.00%

Първа инвестиционна банка АД

1 106

0.75%

1.00%

Банка ДСК EАД

1 036

0.75%

1.00%

Сосиете Женерал Експресбанк АД

717

0.50%

0.75%

Райфайзенбанк (България) ЕАД

671

0.50%

0.75%

Юробанк България АД

632

0.50%

0.75%

Централна кооперативна банка АД

521

0.50%

0.75%

Българска банка за развитие АД

334

0.25%

0.50%

Банка Пиреос България АД

306

0.25%

0.50%

БНБ предупреди банките да внимават с жилищните кредити

БНБ предупреди банките да внимават с жилищните кредити

Петте най-големи банки държат 58,4% от активите