Народното събрание одобри в сряда окончателно ратификацията на споразумението за заем на стойност €511 млн., който България ще получи по програмата SURE на Европейската комисия (ЕК). Това е първият заем, който страната ни взема от Комисията и първият от поредица кредити по програмите на Европейския съюз за икономическо възстановяване от кризата, породена от пандемията.

Заемът се предоставя по Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE). Пред Money.bg и News.bg от Министерство на финансите поясниха, че средствата ще се използват за допълване на националните усилия за преодоляване на кризата и на последиците за работещите на трудов договор и самонаетите лица.

Истината е, че с този заем правителството желае да рефинансира бюджетните разходи от 1 млрд. лв., които е планирало да направи по програмата за намаляване на безработицата предизвикана от COVID-19. Заради това и кабинетът е поискал сумата от €511 млн.

Средствата ще бъдат предоставени на траншове в зависимост от изхарчените от София по програми за борба с безработицата. "Предвижда се средствата от заема, в съответствие с разчетите по Закона за държавния бюджет, да бъдат усвоени на два транша, до края на първото тримесечие на 2021 г.", поясняват от Министерство на финансите. Срокът на погасяване за всеки един от тях е до 15 г., като главницата ще се плаща в края на периода.

Все още не е ясно каква е цената, която България ще плати по заемите. В отговорите си до Money.bg и News.bg от МФ хвърлят определена светлина по въпроса. Съгласно споразумението за заем по инструмента SURE, лихвата се определя като фиксиран лихвен процент за всеки транш поотделно, който се изчислява въз основа на суаповия лихвен процент за съответния срок до падежа плюс надбавка, обвързана с цената на финансиране, получена от ЕК на капиталовите пазари. Окончателните финансови условия на всеки транш ще стават ясни след приключване на финансовата трансакция и изпращане на "уведомление за потвърждение" от ЕК до България, поясняват още от ведомството.

До настоящия момент са проведени 3 трансакции по емитиране на облигации от ЕК.

Резултатите от тези пласменти са, както следва:

  • 20 октомври 2020 г. - двоен транш от 10 и 20-годишни облигации: 10 г. - обем 10 млрд. евро, лихвен купон 0% (доходност -0,238%); 20 г. - обем 7 млрд. евро, лихвен купон 0,1% (доходност 0,131%);
  • 10 ноември 2020 г. - двоен транш от 5 и 30-годишни облигации: 5 г. - обем 8 млрд. евро, лихвен купон 0% (доходност -0,509%); 30 г. - обем 6 млрд. евро, лихвен купон 0,3% (доходност 0,317%).
  • 24 ноември 2020 г. - 15-годишни книжа в обем 8,5 млрд. евро, лихвен купон 0% (доходност -0,102%)

"Съпоставяйки постигнатите резултати от трансакцията по емитиране на еврооблигации на България на външните пазари на 15 септември 2020 г. на 10-годишни книжа с обем 1,25 млрд. евро, лихвен купон 0,375% (доходност до падеж 0,389%) и 30-годишните книжа с обем 1,25 млрд. евро, лихвен купон 1,375% (доходност до падеж 1,476%) и на постигнатата от Европейската комисия доходност, която представлява цената на набрания на международните пазари финансов ресурс, показва, че в 10-годишния матуритетен сегмент ЕК се финансира по-изгодно с 0,63 процентните пункта, а в 30-годишния сегмент - с 1,16 процентни пункта", пишат експертите на финансовото ведомство.

На базата на предоставените от Министерството на финансите данни може да се направи обосновано предположение, че цената, която България ще трябва да плаща по заемите. получени по програмата SURE би трябвало да се движи между 0.3% и 0.5% годишно. Тази цена би трябвало да е съотносима към всички петнадесетгодишни заеми, които България договори с ЕК през 2021-а. За 10-годишните кредити цената за България през 2021-а би трябвало да е около 0%, за петгодишните да е отрицателна стойност, а за дългосрочните - 20-, 25- и 30-годишни заеми (ако вземем такива през 2021-а), да е по 1% годишно.

В ратифицираното от депутатите споразумение по програмата SURE има посочени лихви, които се образуват от основния лихвен процент на ЕЦБ, който в момента е 0%, и надбавка от 350 базисни точки, или 3.5% годишно, което е много висока цена. Но от финансовото министерство уточниха, че това са лихви, които ще се начисляват при просрочие.