Управлението на необслужваните заеми и ниската ефективност са най-големите предизвикателства, пред които е изправен банковия сектор в ЕС и в еврозоната, става ясно от изказването на председателя на Европейския банков надзор Андреа Енрия пред Европейската конференция за банково регулиране. В речта си Енрия заявява, след изтичането на мораториумите по кредитите, повечето длъжници възстановяват своите плащания, но рискът от сериозно увеличаване на необслужваните заеми (NPL) остава висок.

"Според изчисленията на ЕЦБ при утежнения, но възможен сценарий, необслужваните заеми в банките от еврозоната могат да достигнат 1,4 трилиона евро, много над нивата на финансовата криза и кризата с държавния дълг.

Ранното идентифициране на просрочените задължения, прекласифицирането за всеки отделен случай и разумният избор на провизии са от съществено значение. Банките трябва активно да разграничават качествените клиенти в затруднено положение от некачествените, като използват специфични за кредитополучателя практики за преструктуриране на дълга и търпение", смята председателят на банковият надзор на ЕЦБ.

Енрия обръща внимание на факта, че дванадесет години след фалита на Lehman Brothers качеството на активите в банките от еврозоната все още остава под нивата от преди кризата от 2008 г.

Според него опитът показва, че компаниите за управление на активи позволяват много по-бързо почистване на банковите баланси и следователно са много ефективни при възстановяване на способността на банките да отпускат заеми. Освен това той е убеден, че една европейска мрежа от компании за управление на активи, ако е подходящо проектирана, може да ускори процеса на възстановяване на качеството на активите.

"Два елемента на всяка такава мрежа трябва да бъдат здраво закрепени на европейско ниво: финансиране и ценообразуване. Финансирането, предоставено или гарантирано от европейски орган, би позволило на всяка национална компания за управление на активи да се възползва от кредитната стабилност на ЕС и да се радва на по-добър достъп до пазара. Общите финансови ресурси ще изискват подходящо стандартизирани и проверени методологии за оценка и данни за определяне на трансферната цена на активите. Ниските разходи за финансиране и внимателно разработената и проверена обща методология за оценка трябва да осигурят точния баланс между загубите, наложени на банките при прехвърляне на NPL, и средносрочната рентабилност на схемата за облекчаване на активите", обяснява Ендрия.

Той обаче изрично уточнява, че директният достъп до схемата трябва да бъде ограничен до онези банки, които според мнението на надзорния орган имат жизнеспособен бизнес модел, позволяващ им да се развиват като самостоятелни субекти, когато кризата приключи.

"За други банки участието трябва да се основава на строги условия, включително решителни мерки за преструктуриране. В малко вероятния случай когато такава схема в крайна сметка носи загуби, бихме могли да създадем рамка, която ограничава или дори предотвратява взаимно обединяване на кредитните загуби в целия ЕС: загубите могат да бъдат разпределени в съответствие с националността на банките с произход и съответната национална схема.

Създаването на европейска система за компании за управление на активи не е свързано с подпомагане на банки, които са поели прекомерни рискове и не са ги управлявали правилно. Става въпрос за предоставяне на възможност на банките в целия ЕС да подкрепят жизнеспособни домакинства, малки предприятия и предприятия", коментира Енрия.

В речта си председателят на банковия надзор на ЕЦБ подчертава, че не трябва да се забравя факта, че европейският банков сектор е бил засегнат от структурни слабости, още преди кризата с COVID-19 да настъпи. Устойчивата ниска рентабилност, причинена от свръхкапацитета и ниската ефективност на разходите, доведе до рентабилността на банките до исторически минимуми.

"Необходимостта от справяне с тези структурни проблеми сега е по-спешна от всякога. Един от начините за възстановяване на европейските банки като привлекателни инвестиционни предложения е консолидацията. Опитът в други страни и индустрии показва, че след големите сътресения консолидацията често е ключова съставка за бързо и успешно възстановяване. Банкерите и пазарните анализатори посочиха, че регулаторната рамка и надзорните практики, също в ЕЦБ, се възприемат като пречки пред консолидацията. Опитахме се да изясним нашия надзорен подход към консолидацията и да покажем, че той подкрепя добре проектирани и добре изпълнени бизнес комбинации. Проектът на ръководство на ЕЦБ относно надзорния подход за консолидация в банковия сектор е представен на обществена консултация и скоро ще бъде финализиран. А целенасочената хармонизация може да помогне за по-интегрирането на европейския единен пазар", твърди Енрия.