Средствата управлявани от застрахователните дружества в България достигнаха 5.682 млрд. лв. Спрямо предходната година те са се увеличили с 421.1 млн. лв. Това става ясно от доклад на Българска народна банка. Спрямо третото тримесечие на 2014 г. те са се увеличили с 46.6 млн. лв.

Активите на животозастрахователните дружества към декември са се увеличили с 202.4 млн. лв. или  16%, нараствайки от 1.261 млрд. лв. в края на 2013 г., до 1.463 млрд. лв.

Дружествата по Общо застраховане управляват 4.219 млрд. лв. Това са 74.25% от общата парична маса на застрахователите. Спрямо година по-рано активите им се увеличават с 229.9 млн. лева или 5.8%.

В какво инвестират застрахователните дружества?

Обобщената информация показва, че дружествата извършващи застрахователна дейност инвестират в ценни книжа  различни от акции. В такива активи те са вложили 2.812 млрд. лв., или 49.49% от общите активи. 
Спрямо предходната година тези вложения са се увеличили с 427.4 млн. лв., или 17.9%.

На депозит, към края на 2014 г. застрахователните дружества държат 747 млн. лв., или със 151.7  млн. лв. по-малко спрямо година по-рано.

Средствата във вземания от застрахователни операции остават приблизително на нивата от  предходната година, нараствайки с 0.6% до 669 млн. лв.

По отношение на валутната структура на активите на застрахователните дружества, основен дял имат активите в левове. Те представляват 44.7% от общите активи. Активите в евро са 25.9%, а тези в  щатски долари са 4.3%. Активите в други валути остават на нивата от 2013 г. или 25.2%.

По отношение на географската структура на активите на дружествата, доклада показва, че 3.001  млрд. лв. са инвестиции в България. Това са 52.82% от управляваните от тях финансови средства.  Други 2.422 млрд. лв., или 42.63% са инвестирани в държави от Европейския съюз.

От цялата парична маса от 5.682 млрд. лв., в края на 2014 г., собственият капитал на дружествата извършващи застрахователна дейност е 1.871 млрд. лв. Спрямо година по-рано, той се увеличава със 144.1 млн. лв.

Застрахователните технически резерви нарастват с 228 млн. лв. до 3.306 млрд. лв., спрямо 2013 г. От тези задължения, към резиденти са 2.336 млрд. лв. Това са 70.7% от общите застрахователни технически резерви.

Най-големият дал от тях, 1.674 млрд. лв. са задълженията към домакинствата и НТООД. Това са 48.7%. 15.9% или 542.3 млн. лв. са към нефинансови предприятия, а към парично-финансовите институции те са 81.2 млн. лв.

Пасивите към нерезиденти(сектор останал свят), в края на четвъртото тримесечие на 2014 г. са 969.6 млн. лв. или 29.3% от общия размер на застрахователните технически резерви.