Всеки един европейски документ, регулиращ финансовия бизнес, е направен така, че през пет години да бъде преразглеждан и коригиран. Това се отнася както за Регламент 575 за капиталовата адекватност и оценката на риска на банките, така и за Директива 2009/138/ ЕС, известна още като Solvency II или "Платежоспособност II", която определя капиталовите съотношения, техническите резерви и всички останали детайли, свързани с оценката и управлението на риска при застрахователите.

Когато говорим за преразглеждане и корекция на такива документи, по принцип се има предвид тяхното усъвършенстване. Но отделните страни, участващи в преговорния процес по корекциите, разбират тяхното усъвършенстване по различен, често коренно противоположен начин. Затова е важно при подобни разговори българската страна да участва в тях от самото им начало с ясно дефинирани позиции по всички точки и да защитава тези позиции агресивно, като търси максимален брой съюзници сред останалите държави. Всяка пасивност или неподготвеност при подобни дебати се наказва с приемането на промени, които накърняват интересите на бизнеса в страната ни и на неговите клиенти.

А преговорите по промяната на "Платежоспособност II" за застрахователите започнаха преди година. Процесът на преразглеждането трябва да мине през няколко задължителни етапа до излизането на самото предложение на Европейската комисия за изменения в директивата, което се очаква в края на 2020 или първите месеци на 2021 година. Първата стъпка беше предприета от ЕК с изпращане на формално искане за технически съвет от Европейския орган на надзорите върху застрахователните и осигурителните дружества EIOPA как да се измени Платежоспособност ІІ. Това искане за съвет (Call for advice) на практика дава мандат на EIOPA да направи предложенията за изменения в Платежоспособност ІІ и очертава рамките на мандата - конкретните аспекти на Платежоспособност ІІ, по които ЕК счита, че са нужни промени.

Следващата важна стъпка направи EIOPA в средата на октомври 2019, като откри 3-месечна консултация по всички елементи на Платежоспособност ІІ, които според европейския надзорен орган би трябвало да се изменят. Консултацията приключи на 16 януари 2020 и на база на получените отговори от всички заинтересовани страни до 30 юни 2020 EIOPA трябва да представи техническото си предложение до ЕК за изменение на режима Платежоспособност ІІ.

В хода на самата публична консултация е станало ясно, че има коренни разминавания между очакванията на бизнеса за корекции и предварителните намерения на EIOPA. Европейския застрахователен бизнес представен от Федерацията на застрахователните асоциации в Европа (Insurance Europe) пледира за промени, които да отстранят установените за изминалия петодишен период три основни недостатъка на директивата. Това са свръхстрогите регулации по отношение на дългосрочните инвестиции, които застрахователите могат да правят, липсата на пропорционалност по отношение на регулациите и размера на бизнеса и прекалената обемност и тромавост на отчетността.

В същото време EIOPA е представила на застрахователите за обсъждане проектодокумент, в който се съдържат 125 промени, водещи до увеличение на капиталовите изисквания.

Отговорът на Insurance Europe съдържа над 140 страници и в разстояние на 3 месеца преминава през 4 етапа на събиране на коментари, становища и съгласуване на текстовете от страна на членовете на Insurance Europe, включително от Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ). Документът е разработен и подписан съвместно от Insurance Europe, CFO forum (Европейската организация на финансовите директори в застраховането) и CRO Forum (Европейската организация на ръководителите на оценка на риска в застраховането).

Акцентите в документа подготвен от Insurance Europe са в следните няколко основни насоки: На първо място се настоява за разрешаване на проблема с това как Платежоспособност II третира дългосрочния бизнес на застрахователите. За целта е необходимо изчистване на проблемите с измерването и третирането на капитала за дългосрочни спестявания и гаранции, тъй като това са продуктите, необходими на Съюза да преодолее пенсионния проблем и да подкрепи дългосрочните устойчиви инвестиционни нужди на Европа. Необходими са ясно очертани промени за намаляване на добавката за риск и за подобряване на корекцията за променливост (Volatility Adjustment - VA) така, че тя да бъде по-висока и по-ефективна при намаляване на изкуствената волатилност и други.

Застрахователите твърдят, измерването и калибрирането на дългосрочния бизнес не е в съответствие с реалните рискове, които той носи. Налице са доказателства, че рисковете от дългосрочните инвестиции и гаранции са по-ниски, отколкото Платежоспособност II допуска. Последица от преувеличената оценка на дългосрочния риск е, че потребителите няма да имат достъп до някои иначе търсени дългосрочни застрахователни продукти.

На второ място застрахователите са на мнение, че предвидения в рамките на "Платежоспособност II" принцип на пропорционалност, трябва да стане практическа реалност, за да се избегнат ненужните административни разходи, които в крайна сметка плащат клиентите. На практика пропорционалността се прилага много малко. Това трябва да бъде коригирано, за да може рамката наистина да работи за всички субекти в посока намаляване на разходите и запазване на диверсифициран и конкурентен европейски пазар, което е само в полза на потребителите.

На трето място е необходимо значително да се опростят изискванията за отчетност и оповестявания към застрахователите. От бранша са на мнение, че настоящите изисквания са не само прекалено натоварващи, но и важни елементи от тях просто не се използват. Застрахователите са убедени, че е крайно време да се определи каква информация всъщност е полезна за надзорните органи и потребителите. Според бизнеса, например, обединяването на образци без намаляване на съдържанието само увеличава разходите, без да намалява тежестта за отчитане.

От европейската федерация на застрахователите са против идеите на EIOPA да даде на националните надзорни органи правомощия за налагане на допълнителни регулаторни изисквания. Според бизнеса като се има предвид цялата защита, която вече предлага Платежоспособност II, според Insurance Europe това няма смисъл и определено не е от полза за конкурентоспособността на европейските застрахователи.

Асоциацията на българските застрахователи с активното си участие в работата на Insurance Europe по предложението до EIOPA е успяла да прокара в него, някои важни за българския пазар искания. Това са олекотяването на капиталовата тежест за инвестициите в недвижима собственост, даването на възможност на дружествата, които прилагат стандартната формула да използват динамична корекцията за променливост. Също така АБЗ изрази сериозни резерви към идеите на EIOPA за въвеждане на още повече изисквания към груповия надзор, предвид факта, че настоящият режим не е показал недостатъци, които да налагат промени.

И докато исканията и линията на поведение на АБЗ в общи линии са ясни, съвсем не е ясно какви позиции ще защитава в преговорния процес българската Комисия за финансов надзор. А политиката, която ще следва националния регулатор е от особенна важност за защитата на интересите на българския бизнес и на българите, които ползват затрахователни продукти. Публична информация в това отношение от страна на КФН напълно липсва. При това положение не бива да се учудваме, че и от страна на Министерството на финансите нищо не се чува по този въпрос. А именно то ще е една от страните, отстояващи българския интерес по темата, когато в най-скоро време тя бъде поставена в дневния ред на заседанията на ECOFIN. Да не се окаже, както вече неведнъж се случвало, че когато започнат реалните пазарлъци, нашите отговорни лица ще са напълно неподготвени за тях и ще проспят интересите на страната. Това ще е жалко както за бизнеса, така и за гражданите и за фирмите в България, които ползват застрахователни услуги.