Правителството е премахнало тавана на заплатите на членовете на съветите на директорите, надзорните и управителните съвети на акционерните дружества на 17 държавни предприятия, както първи съобщи в."Сега".

От публикуваните в Държавен вестник промени в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия става ясно, че държавата е премахнала съществуващите лимити на възнагражденията на директорите на 17-те, съществуващи държавни предприятия, които не са търговски дружества. Такива предприятия са Национална компания "Железопътна инфраструктура"; "Пристанищна инфраструктура"; Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"; предприятията в горския сектор, в които са и горските и ловни стопанства; Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда; и други. В документа обаче са добавяни текстове, които отсъстваха в обявения за публично обсъждане вариант, има и редакции в обратната посока.

Преди последните промени в Правилника размерът на възнаграждението изпълнителните директори в акционерните дружества бяха ограничени до максимум 18 минимални работни заплати или 14 040 лв., за сравнение преди увеличението на МРЗ сумата беше  12 780 лева. 

Отговорните за въздушния трафик в България търсят кой да ги застрахова срещу грешки

Отговорните за въздушния трафик в България търсят кой да ги застрахова срещу грешки

Прогнозната сума на търга е 1 590 000 долара

Лимитът на заплатите на членовете на бордовете на тези предприятия беше ограничен до 6 минимални работни заплати или 4680 лева, при 4260 лв. през изминалата година.

Дори при тези лимити заплатите на шефовете на държавните предприятия "стоят" доста внушително за сравнение заплатите и възнагражденията на лицата, заемащи висши държавни длъжности според доклада за предотвратяване и борба с корупцията сред лицата, заемащи висши държавни длъжности за България. 

Размерът на възнаграждението на министър-председателя, заместник министърпредседателите и министрите се определя с Решение № 240 на Министерския съвет от 6 декември 1990 г. за определяне на заплатите на висшите ръководители в държавните органи. Заплатата на членовете на политическия кабинет, различни от началниците, не е по-висока от 4 100 лв. (2 050 евро) (най-висока е заплатата на говорителя на правителството и на парламентарния секретар в кабинета на министър-председателя). Максималната заплата на съветниците в кабинета на министър-председателя и кабинета на министъра е съответно 3 250 лв. (1 625 евро) и 2 800 лв. (1 400 евро). Понастоящем основните месечни заплати на лицата, заемащи висши държавни длъжности, са, както следва:

Лица на висши държавни длъжности Основна заплата (Q3 2022)
Министър-председател 7975 лева
Вицепремиери 7547 лева
Министри 6946 лева
Началник на кабинета на министър-председателя 6251,40 лева
Началник на кабинета на заместник министър-председателя 5972,95 лева
Началници на кабинети на министрите 5621,60 лева

С влизането е сила на промените решението за това какви да бъдат възнагражденията на шефовете на държавните фирми ще бъдат взимани от съответните министерства-принципали.

Последните промени в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия са поредните, касещи публичните предприятия, взети за около половин година. Припомняме, че през август 2022 г. Кабинетът "Петков" взе решение за преструктуриране на всички държавни предприятия. Това решение обаче касаеше само 5 предприятия - "Българският спортен тотализатор", ПУДООС, предприятието за управление и стопанисване на язовирите, "Фонд затворно дело" и "Българо-германския център за професионално обучение".

Шестима изпълнителни директори, чиито заплати ще бъдат значително по-ниски през 2023-та

Шестима изпълнителни директори, чиито заплати ще бъдат значително по-ниски през 2023-та

За да се предотвратят по-големи разходи в компаниите

В края на декември 2022 г. Правителството прие Програма за преобразуване на държавните предприятия, създадени със специални закони. Така беше определен шестмесечен срок, в който принципалът на всяко едно предприятие от списъка да изготви детайлна програма с конкретни правни и фактически действия по преобразуването му. Така до юни органите, упражняващи правата на държавата в държавните предприятия, следва да представят на Министерски съвет график с конкретни действия и срокове, осигуряващи изпълнението на програмата.